258
+ aa -

Xây dựng Đảng

Cập nhật lúc : 16/03/2023 17:42
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên
Ngày 16/3, Đoàn giám sát 87 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tiến hành các buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hương Vân và Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã Hương Trà. Đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát dự và chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hương Vân được đánh giá là một trong các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động, phong trào cách mạng của tuổi trẻ tại địa phương, để đạt được những kết quả tích cực là sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã Hương Trà luôn phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu cho UBND thị xã triển khai các cơ chế, chính sách, hỗ trợ phát triển thanh niên gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Tham gia buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị các đơn vị làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác thanh niên. Trong đó, tập trung vào một số nội dung về việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thanh niên; công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; công tác chăm lo, bồi dưỡng giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các đơn vị. Đồng chí ghi nhận các kiến nghị được nêu ra trong quá trình thảo luận và đề nghị Đoàn giám sát nghiên cứu, tổng hợp báo cáo.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình 20-CTr/TU và Kế hoạch 57-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan công tác thanh niên; chú trọng công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần xây dựng những chủ trương, cơ chế phù hợp nhằm đầu tư cho sự phát triển của thanh niên địa phương; quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động thanh niên; khuyến khích thanh niên tích cực, mạnh dạn đề xuất, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các chủ trương, giải pháp hữu hiệu về công tác thanh niên, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên trong việc chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu chính quyền cùng cấp việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách cho thanh niên.

Thông qua buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nắm thêm được nhiều thông tin để có cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hương Vân và Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã Hương Trà.

 Dương Thủy