Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản
Thứ bảy, 29/01/2022

Loại văn bản : Kế hoạch

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
20-KH/TU
Số hiệu 20-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/09/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
20/09/21 thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
109-KH/TU
Số hiệu 109-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
10/05/19 thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
96-KH/TU
Số hiệu 96-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/01/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
23/01/19 thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
91-KH/TU
Số hiệu 91-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 30/11/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu triển khai thực hiện Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30/11/18 triển khai thực hiện Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
84-KH/TU
Số hiệu 84-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 21/09/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về Thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
21/09/18 về Thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
82-KH/TU
Số hiệu 82-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/09/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2018 - 2030
19/09/18 về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2018 - 2030
83-KH/TU
Số hiệu 83-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/09/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
19/09/18 về triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
78-KH/TU
Số hiệu 78-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/08/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
23/08/18 về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
60-KH/TU
Số hiệu 60-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
13/03/18 về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
61-KH/TU
Số hiệu 61-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2020
13/03/18 về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2020
07-KH/TW
Số hiệu 07-KH/TW
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 27/11/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
27/11/17 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
49-KH/TU
Số hiệu 49-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/09/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế
25/09/17 triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế
48-KH/TU
Số hiệu 48-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 14/09/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký
Trích yếu tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
14/09/17 tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
25-KH/TU
Số hiệu 25-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017)
16/12/16 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017)
18-KH/TU
Số hiệu 18-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/09/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
07/09/16 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
16-KH/TU
Số hiệu 16-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
19/08/16 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
08-KH/TU
Số hiệu 08-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 27/06/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
27/06/16 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 03-KH/BDVTU
Số hiệu Số 03-KH/BDVTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 02/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Kế hoạch vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/03/16 Kế hoạch vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
03-KH/TU
Số hiệu 03-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/02/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
03/02/16 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Số 03-KH/TU
Số hiệu Số 03-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 31/12/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”  
31/12/15 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”  
90-KH/TU
Số hiệu 90-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 17/07/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
17/07/15 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
106-KH/BDVTU
Số hiệu 106-KH/BDVTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 17/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
17/06/15 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
15-KH/TW
Số hiệu 15-KH/TW
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kế hoạch xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng
12/06/15 Kế hoạch xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng
88-KH/TU
Số hiệu 88-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
29/05/15 Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
88-KH/TU
Số hiệu 88-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
29/05/15 Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
87-KH/TU
Số hiệu 87-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”
15/05/15 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”
86-KH/TU
Số hiệu 86-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015
07/05/15 Kế hoạch tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015
85-KH/TU
Số hiệu 85-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 04/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
04/05/15 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
84-KH/TU
Số hiệu 84-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 27/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế
27/04/15 Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế
84-KH/TU
Số hiệu 84-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 27/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch và đề cương sơ kết việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế 
27/04/15 Kế hoạch và đề cương sơ kết việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế 
102-KH/BCĐ
Số hiệu 102-KH/BCĐ
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU, ngày 30/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
23/03/15 Hướng dẫn tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU, ngày 30/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
96 -CTr/BCĐ
Số hiệu 96 -CTr/BCĐ
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/02/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Chương trình công tác chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015   
03/02/15 Chương trình công tác chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015   
76-KH/TU
Số hiệu 76-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/01/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng điển hình công tác dân vận giai đoạn 2010 - 2015
13/01/15 Kế hoạch tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng điển hình công tác dân vận giai đoạn 2010 - 2015
75-KH/TU
Số hiệu 75-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/01/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”
12/01/15 Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”
75-KH/TU
Số hiệu 75-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/01/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh".
12/01/15 Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh".
74-KH/TU
Số hiệu 74-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 09/01/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)  
09/01/15 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)  
73-KH/TU
Số hiệu 73-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
15/12/14 Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
40 -KH/UBKTTU
Số hiệu 40 -KH/UBKTTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Người ký Đồng chí Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy năm 2015
08/12/14 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy năm 2015
72-KH/TU
Số hiệu 72-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
28/11/14 Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
71-KH/TU
Số hiệu 71-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
19/11/14 Kế hoạch tổ chức giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
68-KH/TU
Số hiệu 68-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 17/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận 292-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) 
17/11/14 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận 292-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) 
91-KH/BDVTU
Số hiệu 91-KH/BDVTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Kế hoạch phối hợp tiếp công dân
10/11/14 Kế hoạch phối hợp tiếp công dân
67-KH/TU
Số hiệu 67-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/10/14
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) “về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”
29/10/14 Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) “về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”
65-KH/TU
Số hiệu 65-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
15/09/14 Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
64-KH/TU
Số hiệu 64-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản
15/09/14 Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản
62-KH/TU
Số hiệu 62-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/07/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 95-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”
03/07/14 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 95-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”
63-KH/TU
Số hiệu 63-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/07/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
03/07/14 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
12-KH/BTCTU
Số hiệu 12-KH/BTCTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/03/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật Quang
Trích yếu Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2014
10/03/14 Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2014
35-KH/UBKTTU
Số hiệu 35-KH/UBKTTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 30/12/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2014
30/12/13 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2014