Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Cơ quan ban hành : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 11-HD/BTGTU
Số hiệu Số 11-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/08/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

31/08/2016

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Số 10-HD/BTGTU
Số hiệu Số 10-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/08/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”

22/08/2016

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”

Số 06-HD/BTGTU
Số hiệu Số 06-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/03/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thái Sơn
Trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

09/03/2016

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Biểu mẫu
Số hiệu Biểu mẫu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/11/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Tổng hợp số liệu tổ chức đảng, đảng viên năm 2014

13/11/2014

Tổng hợp số liệu tổ chức đảng, đảng viên năm 2014