Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản
Chủ nhật, 28/11/2021

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
63-KH/TU
Số hiệu 63-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
33-NQ/TW
Số hiệu 33-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
37-CT/TW
Số hiệu 37-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
1699-QĐ/TU
Số hiệu 1699-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy
02-QĐ/BNCTW
Số hiệu 02-QĐ/BNCTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Nội chính TW
Người ký Nguyễn Bá Thanh
Trích yếu Quyết định về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo TW về PCTN
Quyết định về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo TW về PCTN
02-CV/BNCTW
Số hiệu 02-CV/BNCTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Nội chính TW
Người ký Nguyễn Bá Thanh
Trích yếu QĐ về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo TW về PCTN
QĐ về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo TW về PCTN
1680-QĐ/TU
Số hiệu 1680-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy
1681-QĐ/TU
Số hiệu 1681-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh ủy
1682-QĐ/TU
Số hiệu 1682-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
1683-QĐ/TU
Số hiệu 1683-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp