5444
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 04/04/2023 15:20
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022
- Căn cứ Đề án 14-ĐA/TU, ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022; - Căn cứ Quyết định 1246-QĐ/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và chỉ tiêu nâng ngạch kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022; Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022 như sau:

Xem nội dung dưới đây:

Tệp đính kèm: