Sự kiện nổi bật: 27/06: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ công bố quyết định công tác cán bộ.        Lãnh đạo tỉnh dự Lễ công bố thành lập Đại hội Pháo binh và Pháo phòng không.        Họp Thường vụ Tỉnh ủy.        28/06: Bí thư Tỉnh ủy họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.        Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Đề án 103 Ban Dân vận TW về công tác hội.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị Thị ủy Hương Trà.        29/06: Lãnh đạo tỉnh họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng.        Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ phát triển và khởi nghiệp phụ nữ tỉnh.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP.        30/06: Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội thảo chuyên đề phát huy vai trò "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" trong xây dựng nông thôn mới.        01/07: Thường trực Tỉnh ủy dự Tọa đàm khoa học “Liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”.       
/ Tin tức trong tỉnh /Thông báo
Thứ sáu, 01/07/2022

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:04 23/10/2019

Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng năm 2019

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG NĂM 2019

 

 

 • Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
 • Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 20/6/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
 • Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12
 • Luật Viên chức số 58/2010/QH12
 • Văn kiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII
 • Văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV
 • Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
 • Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 • Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 • Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 • Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.
 • Quy định 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
 • Quy định 282-QĐ/TW, ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc UBMT Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Quy định 338-QĐ/TW, ngày 26/11/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Quy định 09-QiĐ/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Quy định 2061-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 • Quy định 2062-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 • Quy định 2063-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 • Quy định 2064-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 • Quy định 2065-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Quy định 2066-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng Tỉnh ủy.
 •  

  Kích vào biểu tượng “Tải file”  đính kèm bên dưới để tải về.

  Tải file  

  Số lượt xem : 2028

  Tin bài liên quan