Thông báo

Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Thông báo nội dung các chuyên đề thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2021 (phần ...

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021 thông báo nội dung các chuyên đề thi nâng ngạch chuyên viên chính như sau:

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể năm 2021

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021 thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể năm 2021

Thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận, đoàn ...

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021 thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể năm 2021.

Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ ...

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ...

Thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và ...

Căn cứ Đề án 08-ĐA/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển dụng công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021; căn cứ Kế hoạch 21-KH/TU, ngày 30/9/2021 ...