Thông báo

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ ...

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023 thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ...

Kết quả thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - ...

Kết quả thi chuyên môn, nghiệp vụ ngày 20/4/2023. Tải để xem file kết quả đính kèm bên dưới.

Kết quả thi môn Kiến thức chung và Tiếng Anh kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính ...

Kết quả thi Kiến thức chung và Tiếng Anh ngày 19/4/2023. Tải để xem file kết quả đính kèm bên dưới.

Thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung và danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi ...

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022 thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung và danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính ...

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức ...

- Căn cứ Đề án 14-ĐA/TU, ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022; - Căn cứ Quyết định 1246-QĐ/TU, ngày 24/3/2023 của ...