Thông báo

Kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023

1 tuần trước

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc ...

Kết quả thi vòng 1 (ngày 16/4/2022) và thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức ...

Căn cứ kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 ngày 16/4/2022, Hội đồng thi tuyển dụng thông báo triệu tập 41 thí sinh đủ các điều kiện dự thi vòng 2. (Có danh ...

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ ...

Căn cứ Đề án 08-ĐA/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021; Căn cứ kết quả thẩm định, sơ tuyển và ...

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ ...

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021 thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ thi tuyển ...

Thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và ...

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021 thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung (vòng 1), kỳ thi tuyển công ...

Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo lịch tiếp ...