45
+ aa -

Khoa học - Công nghệ

Cập nhật lúc : 19/01/2024 10:10
Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2024
Năm 2023, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã triển khai thực hiện nhiều đề tài, đề án, hội thảo, tọa đàm, nhiệm vụ khoa học lớn, có ý nghĩa thiết thực, tính ứng dụng cao...

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: TS Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng; PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương, PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng nhấn mạnh: Năm 2023, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nhân sự có nhiều thay đổi,… nhưng Hội đồng đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn: Hoàn thành tốt việc chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; Kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, quản lý, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả trong quá trình hoạt động;

Hội đồng đã tổ chức ký kết hợp đồng nghiên cứu đối với 24 chủ nhiệm đề tài, đề án cấp bộ (ban Đảng Trung ương); thông qua 10 hướng nghiên cứu đề án/chuyên đề cơ sở do các hội đồng cơ sở đăng ký; tổ chức thẩm định, xét duyệt 58 thuyết minh đề tài, đề án, trong đó có 8 đề tài thuộc Chương trình trọng điểm giai đoạn 2024-2026; thông qua 23 hướng nghiên cứu đề án/chuyên đề cơ sở năm 2024 do các hội đồng cơ sở đăng ký. Cùng với đó, Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu 43 đề tài, đề án đủ điều kiện. Trong đó có 30 đề tài, đề án xếp loại xuất sắc; 13 đề tài, đề án xếp loại khá. Các đề tài, đề án được nghiệm thu đều bám sát nội dung đặt hàng và thuyết minh nghiên cứu. Nhiều đề tài đã phân tích, làm rõ một số nội dung mới gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có tính cập nhật và có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

Hội đồng đã Triển khai Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022 - 2024 bám sát nhiệm vụ tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương, rất thiết thực, có tính ứng dụng cao, được chỉ đạo, triển khai quyết liệt; Thường trực Hội đồng đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình nghiên cứu trọng điểm liên ban, giai đoạn 2022 - 2024 “Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới” theo nội dung định hướng đã thống nhất; Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý đề tài, đề án được vận hành ổn định, đảm bảo thường xuyên, liên tục, thông suốt; Các hoạt động hội thảo, tọa đàm bảo đảm chất lượng, tiến độ, thu hút được nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia; hoạt động khảo sát thực tế, thông tin khoa học, xuất bản sách tiếp tục được duy trì, có nhiều chuyển biến tích cực; việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được chú trọng; Công tác phối hợp với các Hội đồng khoa học cơ sở và cơ quan chức năng ngày càng bài bản, chặt chẽ, hiệu quả.

Trong năm 2023, hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở tiếp tục bám sát định hướng, hướng dẫn của Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương và nhiệm vụ chính trị của ban, cơ quan, tập trung triển khai thực hiện nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học được giao, nhất là các đề tài, đề án trực tiếp giúp Lãnh đạo các ban, cơ quan đảng Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định; tích cực phối hợp với Hội đồng trong các hoạt động chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, năm 2024, Hội đồng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Hội đồng theo hướng bám sát kế hoạch hoạt động và chương trình làm việc của Trung ương; hoàn thành sớm Chương trình nghiên cứu đề tài, đề án trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022 - 2024 và tích cực triển khai ngay Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024-2026. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, xây dựng các Báo cáo tư vấn trình Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới và Tiểu Ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng (mỗi đề tài cả trọng điểm và không trọng điểm đều có báo cáo tư vấn gửi Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo, theo dõi khẳng định hoạt động của Hội đồng).

Đồng thời, khẩn trương đôn đốc, tổ chức nghiên cứu, kiểm tra, nghiệm thu, thanh, quyết toán các đề tài, đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả (Hội đồng cơ sở triển khai đề tài có báo cáo tư vấn); Chú trọng gắn kết với các Hội đồng khoa học cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong triển khai các hoạt động khoa học;  Tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai khoa học chính trị…

(ĐCSVN)