36
+ aa -

Khoa học - Công nghệ

Cập nhật lúc : 08/01/2024 14:31
Đề xuất hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Dự án KH&CN) sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

Yêu cầu đối với dự án KH&CN

Theo dự thảo, Dự án KH&CN phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như sau:

1- Giải quyết vấn đề KH&CN phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất sản phẩm trọng điểm, chủ lực.

2- Cần phải huy động nguồn lực KH&CN (nhân lực KH&CN hoặc nguồn tài chính) của quốc gia hoặc góp phần giải quyết những nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành.

3- Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư sản xuất sản phẩm trọng điểm, chủ lực; có khả năng lan tỏa hoặc có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triển KH&CN của ngành, lĩnh vực.

4- Các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN có mục tiêu, nội dung gắn kết, đồng bộ và được tiến hành trong một thời gian nhất định.

5- Có phương án huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách.

Yêu cầu đối với Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm Dự án khoa học và công nghệ

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ, Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Chủ trì thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm trọng điểm, chủ lực.

Có năng lực về tài chính, khả năng triển khai, phối hợp nghiên cứu và ứng dụng kết quả của Dự án KH&CN vào sản xuất.

Chủ nhiệm Dự án KH&CN là lãnh đạo của Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN, có đủ thời gian và khả năng tổ chức thực hiện Dự án KH&CN. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN đề xuất dự án đầu tư KH&CN có mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện Dự án KH&CN.

Việc đề xuất, xét duyệt và phê duyệt dự án đầu tư khoa học và công nghệ phục vụ Dự án KH&CN được thực hiện theo Nghị định 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; quy định pháp luật về đầu tư; pháp luật về xây dựng; pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

(Chinhphu.vn)