In trang

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (Vòng 1)
Cập nhật lúc : 16:46 05/10/2023

Căn cứ Đề án 16-ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023; Căn cứ kết quả thẩm định, sơ tuyển và xét duyệt danh sách đăng ký dự thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 của các cơ quan, đơn vị; Hội đồng thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 (vòng 1)

 

 

Xem nội dung dưới đây: