Văn hóa - Văn nghệ

Gần 46.000 bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc giai đoạn 2019-2022
Có hơn 46.000 bài dự thi của hơn 130 trường trên địa bàn tỉnh gửi về tham gia vòng sơ khảo Đại sứ văn hóa đọc trong vòng 4 năm, từ năm 2019-2022.Có hơn 46.000 bài dự thi của hơn 130 trường trên địa bàn tỉnh gửi về tham gia vòng sơ khảo Đại sứ văn hóa đọc trong vòng 4 năm, từ năm 2019-2022.

Khơi thông mọi nguồn lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam
Chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới là sứ mệnh vô cùng vẻ vang nhưng rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong ...

Sắc màu Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam’ năm 2023"
Tối 23/11, Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”, Ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II năm 2023 đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du ...

Nguồn lực văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới hiện nay
Văn hóa truyền thống là một khái niệm rộng, bao gồm toàn bộ đời sống văn hóa của người dân được sáng tạo, thực hành từ trong truyền thống đến hiện nay; được xác định là nguồn lực nội sinh có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một trong những nơi tập ...

Xây dựng điện ảnh Việt Nam trở thành ngành công nghiệp văn hoá mũi nhọn
Nhiều nghệ sĩ điện ảnh, nhà sản xuất, nhà quản lý, chuyên gia… thuộc lĩnh vực công nghệ điện ảnh, truyền thông, tài chính chia sẻ thông tin, bàn thảo, nhận định, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm nhằm xây dựng và phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới.

Văn hóa góp phần tạo thương hiệu du lịch mạnh cho Việt Nam
Việt Nam có tài nguyên văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là nguồn lực to lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn. Thực tế đã cho thấy du lịch văn hóa luôn hấp dẫn du khách trải nghiệm, khám phá, nhất là du khách quốc tế.

Ẩn hoạ từ những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội
Để kết nối những người có chung mối quan tâm, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được thành lập, trong đó có nhiều hội nhóm mà chỉ tên gọi cũng đã cho thấy sự tiêu cực.

Để tiếp tục phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
Trên cơ sở những đánh giá trong các nghị quyết của Đảng và từ thực tiễn, có thể thấy, dù đã đồng hành với sự phát triển của văn học, nghệ thuật qua gần 50 năm sau ngày thống nhất đất nước nhưng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam đang đứng trước việc thiếu nền ...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội của ý Đảng, lòng dân
Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết và truyền thống thi đua yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Đề xuất một số chuẩn mực văn hóa và nhiệm vụ xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý
Văn hóa lãnh đạo, quản lý có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, cũng như hiệu quả tổ chức, vận hành hệ thống, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi xã hội. Vì vậy, trong giai đoạn mới hiện nay đòi hỏi có chuẩn ...