Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 08:43 25/02/2015

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2015

Đu tiên, nét đẹp truyền thống của người dân Phong Điền trong dịp tết (Ảnh: Anh Phong)

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương là hoạt động không chỉ có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sỹ, các bậc tiền bối có công với quê hương, đất nước; thể hiện tinh thần và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; là để dịp thế hệ trẻ hôm nay bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy và hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn ý nghĩa quan trọng góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của quê hương đất nước. Thông qua tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn để cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và tạo tiền đề vững chắc để xây dựng và phát triển quê hương trong giai đoạn cách mạng mới.


Trong những năm qua, công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và các chi, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn đã dần đi vào nề nếp từ quy mô, hình thức đến chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên, việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn có lúc, có nơi, có địa phương, cấp uỷ thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; uỷ ban nhân dân điều hành còn thiếu tính chủ động; Mặt trận và các đoàn thể chưa tạo được dấu ấn để tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên. Nhằm phát huy những kết quả đạt được cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế, bất cập; đồng thời tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2015 ở quy mô, cấp độ phù hợp tầm vóc lịch sử của sự kiện, với những cống hiến to lớn của các tập thể và cá nhân tiêu biểu, với điều kiện thực tiển của địa phương, với nhu cầu tình cảm của nhân dân; giáo dục được truyền thống dân tộc, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn của quê hương, đất nước: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015), 40 năm Ngày Giải phóng huyện Phong Điền (24/3/1975 – 24/3/2015), 40 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2015), 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015), 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015) và nhiều ngày kỷ niệm lớn khác. Năm 2015 cũng là năm diễn ra sự kiện trọng đại, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với ý nghĩa to lớn đó, công tác tuyên truyền cần đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, phát huy năng lực, sử dụng tốt hơn các binh chủng và lực lượng tuyên truyền nhằm góp phần thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; giáo dục sâu sắc hơn nữa chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng.

Để công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 thực sự đổi mới, hiệu quả, tạo sức lan toả lớn, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2015. Đặc biệt là Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; Đài Truyền thanh huyện tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, tin bài phản ánh các hoạt động kỷ niệm của huyện và các địa phương, đơn vị.

Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị từ huyện đến cơ sở chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 bằng các hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt chú trọng việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền thường xuyên đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tổ chức biên tập, xây dựng đề cương tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng của Đảng.

Thứ ba, kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2015 phải gắn với tuyên truyền đại hội đảng các cấp; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cức thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới; ra sức thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong giai đoạn cách mạng mới.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và đội ngũ báo cáo viên của huyện tăng cường tổ chức các buổi thông tin về tình hình thời sự quốc tế, khu vực và trong nước; đặc biệt là đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng việc tổ chức các ngày lễ lớn để xuyên tác các sự kiện lịch sử, các anh hùng, các bậc tiền bối của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Trước những thời cơ và thách thức mới, công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2015 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, các binh chủng trên mặt trận tư tưởng – văn hoá; hướng mạnh về cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn đảng, toàn dân; phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.

 

Đoàn Kỳ Côi

Tin bài liên quan