Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 07:46 05/01/2016

Nhiệm vụ trọng tâm của báo chí năm 2016 là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thuận lợi đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của bảo chí cách mạng, thể hiện trách nhiệm chính trị với đất nước, triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt - đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Sáng ngày 30 – 12- 2015, Hội nghị Báo chí toàn quốc Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị...

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp xây dựng; nghe các ý kiến, tham luận thẳng thắn, thiết thực về nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực báo chí trong năm qua và trong nhiệm kỳ Đại hội XI.

Hội nghị đánh giá, năm 2015 và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí đã thực hiện tốt hơn công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Nhà nước về báo chí; chủ động xây dựng đề án, kế hoạch; phối hợp với các cấp, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin cho báo chí về các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước. Các cơ quan báo chí đã tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị của mình, thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội đất nước, tình hình quốc tế; tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XI, các Nghị quyết và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Đặc biệt, trong năm 2015, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tích cực tham gia Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề này. Nhiều cơ quan báo chí tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan lieu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa, thành tựu đổi mới của Việt Nam với bạn bè quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại.

Các báo cáo, tham luận, trao đổi tại Hội nghị đã nêu những kinh nghiệm tốt, cách làm  hay trong triển khai các nhiệm vụ thông tin cũng như trong công tác quản lý, chỉ đạo báo chí. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại của hoạt động báo chí trong năm 2015 và những năm qua: tình trạng thông tin không chuẩn xác, thiếu nhạy cảm chính trị vẫn diễn ra; khuynh hướng thông tin giật gân, câu khách chưa được khắc phục cơ bản; không ít cơ quan báo chí thiếu quan tâm phản ánh các thông tin tích cực, biểu dương người tốt, việc tốt, có khuynh hướng khai thác nhiều thông tin tiêu cực, mặt trái xã hội; vi phạm bản quyền diễn biến phức tạp; hoạt động liên kết, xã hội hóa, nhất là trong lĩnh vực truyền hình, vẫn chưa được quản lý chặt chẽ, cho ra đời những sản phẩm kém chất lượng. Vẫn còn cơ quan chủ quản chưa thực sự quan tâm, chăm lo các cơ quan báo chí thuộc phạm vi phụ trách. Một số cán bộ, phóng viên báo chí thiếu ý thức học tập nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, thậm chí vi phạm pháp  luật. ..Nhiều cơ quan báo chí chưa tích cực tham gia đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái… Các cơ quan chỉ đạo, quản lý, trong một số trường hợp, chưa chủ động tổ chức tốt việc cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí.

Hội nghị đã phân tích, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm; thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả, ưu điểm, thành tích mà các cơ quan báo chí đạt được, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc tự phê bình, phê bình về những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thuận lợi đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của bảo chí cách mạng, thể hiện trách nhiệm chính trị với đất nước, triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Hội nghị báo chí toàn quốc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ đạo, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ về mọi mặt, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa an ninh, quốc phòng…  Cùng với cả hệ thống chính trị, công tác báo chí cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về Đại hội lần thứ XII của Đảng với các nội dung: ý nghĩa quan trọng của sự kiện; công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành và toàn Đảng nhằm bảo đảm cho Đại hội thành công; không khí phấn khởi, tin tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội; chương trình của Đại hội... Thời điểm này, các thế lực thù địch tăng cường, tập trung chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Do đó, các cơ quan báo chí cần chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc để bảo vệ Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm cho Đại hội thành công.

 Ngay sau Đại hội, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí năm 2016 và cả nhiệm kỳ, gắn với tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thứ hai, các cơ quan báo chí cần tích cực tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 với mục tiêu tổng quát là: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...; và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết số 98/2015/QH13, ngày 10/11/2015 của Quốc hội.

Thứ ba, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ tư, phát huy những kết quả quan trọng của năm 2015 và các năm qua, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần thực hiện tốt hơn công tác rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng tư tưởng chính trị, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí; xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm. Năm 2016 phải là năm thật sự chặn đứng tình trạng thông tin giật gân, câu khách; tiếp tục xử lý các ấn phẩm, chương trình, các thông tin tổng hợp hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, yếu kém về chất lượng, lá cải, gây hại cho đạo đức xã hội. Để làm được điều đó, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí phải vào cuộc đồng bộ và quyết liệt. Tích cực triển khai Đề án Quy hoạch, Phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025.

Thứ năm, các cơ quan chỉ đạo, quản lý và cơ quan báo chí cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung chính sách, pháp luật và sửa đổi Luật báo chí, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động thuận lợi hơn về mọi mặt, cũng như đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống báo chí.

 Đồng thời, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và từng phóng viên cần nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, quản lý và thông tin, tuyên truyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cố gắng, nỗ lực của từng người, từng tập thể, cá nhân sẽ kết thành kết quả chung, góp phần thiết thực vào mục tiêu và quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác mà ngành Tuyên giáo đang phấn đấu thực hiện, góp phần tạo nên bước chuyển quan trọng về chất của công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao bằng khen cho các đơn vị báo chí đã có các thành tích xuất sắc năm 2015

http://www.tuyengiao.vn/

Tin bài liên quan