Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 15:46 27/05/2016

Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, viêc tốt, điển hình tiên tiến


Nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào cuộc sống; thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; các cấp ủy Đảng, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; kết hợp với tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung tuyên truyền bám sát Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng”, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 25/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016”.

2. Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quyết tâm khắc phục khó khăn do tác động của môi trường biển để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế; bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến của địa phương, ngành, đơn vị mình. Phát động phong trào học tập, thi đua với các điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

3. Tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi để tiếp tục đẩy mạnh học tâp, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổ vũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

4. Tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí, kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên các cấp, qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan.

5. Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền. Chú trọng chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan truyền thông do cơ quan, địa phương mình phụ trách đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Chủ động và kịp thời cung cấp cho các cơ quan báo chí gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình, nhân tố mới; biên soạn, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền gương người tốt, việc tốt.

6. Tổng biên tập các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giành thời lượng thỏa đáng, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhất là trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi trọng việc mời các gương người tốt, việc tốt tham gia các diễn đàn tọa đàm; mở các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, sáng tác văn học, nghệ thuật, xây dựng các phóng sự, phim tư liệu về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

                                                                                       Kiều My

Tin bài liên quan