Các sự kiện chính trị quan trọng và Kỷ niệm các ngày lễ

Cập nhật lúc : 15:31 11/05/2021

KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN VIỆT MINH (19/5/1941 - 19/5/2021)

Trong những trang sử vàng của cách mạng nước ta, sự ra đời của Mặt trận Việt Minh ngày 19/5/1941 là một mốc son cực kỳ quan trọng, là nét độc đáo, sáng tạo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng là biểu hiện rõ nét của việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Vào thời điểm năm 1941, bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới xuất hiện nhiều thời cơ thuận lợi cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh), sau thời gian gần 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể tìm đường cứu nước, đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Người đã triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa I) - Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, đưa vấn đề giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Hội nghị khẳng định: "Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi lại được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được".

Để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, phải vận dụng phương pháp hiệu triệu mới sao cho đánh thức được tinh thần dân tộc của nhân dân, do đó Mặt trận không thể gọi như trước (Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương) mà phải lấy một tên khác phù hợp với nhiệm vụ cách mạng hiện tại. Theo đề nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). Mặt trận Việt Minh là tổ chức tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, giới, thành phần ... nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung là giành lại độc lập cho nước nhà. Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời. Đây là chủ trương hết sức đúng đắn và sáng suốt của Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng rộng khắp trong cả nước.

Với hệ thống tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, có cơ sở quần chúng rộng rãi, có tuyên ngôn, chương trình, điều lệ rõ ràng, cụ thể, gần gũi với quần chúng nhân dân, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp được sức mạnh to lớn của cả dân tộc, làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Sau ngày thành lập, với sự chuyển biến mau lẹ của tình hình, Mặt trận Việt Minh đã kịp thời đề ra các nhiệm vụ cần thiết, trọng yếu, phù hợp với hoàn cảnh và nguyện vọng của nhân dân, nhờ vậy mà sức ảnh hưởng của Mặt trận ngày càng lan tỏa rộng khắp, trở thành biểu tượng của niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho các tầng lớp nhân dân. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ của Việt Minh đã tạo nên dòng thác cách mạng vĩ đại, lật đổ chế độ thực dân Pháp hơn 80 năm và chế độ bù nhìn thân phát xít Nhật, xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế hàng ngàn năm giành lại độc lập cho dân tộc vào Tháng 8/1945. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Thù trong, giặc ngoài; nạn đói, nạn dốt, nội phản, ngoại xâm tấn công tứ phía. Nhiệm vụ củng cố và phát triển Việt Minh được đề ra cụ thể, rõ ràng, hết sức chú ý phát triển các tổ chức cứu quốc, thống nhất trong toàn quốc, sửa lại điều lệ cho thích hợp với hoàn cảnh mới. Đặc biệt, từ ngày 11/11/1945, Đảng ta tuyên bố "tự giải tán", thực chất là rút vào hoạt động bí mật để tránh mũi nhọn tấn công của kẻ thù (những đảng viên cộng sản sinh hoạt trong tổ chức có tên "Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác"), thì vai trò của Việt Minh trong đời sống chính trị của đất nước ngày càng được đề cao, trở thành hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân là lực lượng vô địch để đất nước ta vượt qua thác ghềnh, chiến thắng thù trong giặc ngoài, đưa sự nghiệp cách mạng ngày càng tiến lên.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh cũng là dịp chúng ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, biểu tượng cho khối đại đoàn kết của nhân dân ta, Người đã sáng lập và lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Bài học về xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là một trong những bài học cực kỳ quan trọng đối với Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử đã chứng minh điều đó, và trong giai đoạn hiện nay, bài học đó vẫn còn nguyên giá trị.

Ngọc Anh - Thanh Thủy

 

Tin bài liên quan