Xây dựng Đảng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, là nhiệm vụ then chốt có vị trí rất quang trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Việc vận dụng ...

Phát huy trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Do ...

Bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
Xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức cách mạng, lý tưởng cao đẹp làm cơ sở vững chắc cho đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đó sẽ là tiền đề tốt nhất để hoàn thành những mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội ...

Tập trung tuyên truyền 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII
Sáng nay 11/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 3 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
Văn phòng Trung ương Đảng vừa gửi tới các cơ quan báo chí toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Phát huy vai trò Mặt trận, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhân dân
Lưu ý 10 nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của công tác Mặt trận mà Đại hội XIII của Đảng đã nêu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; giám sát, phản biện xã hội ...

Tăng cường cơ chế xây dựng Đảng
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao sức mạnh của Đảng. Từ thực tế phức tạp nảy sinh, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế hóa chấp hành kỷ cương. Những nội dung này không chỉ cho nhiệm kỳ khóa XII mà đã trở thành những vấn đề quan trọng ...

Kết hợp hài hoà, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày đã nêu lên 6 trọng tâm, trong đó việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và ...

Điều then chốt lấy lại lòng tin
Công tác phòng, chống tham nhũng ở nhiệm kỳ Ðại hội khóa XII đã có những chuyển biến quan trọng. Đó là nguồn động viên to lớn, làm tăng niềm tin trong xã hội về tinh thần kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của Đảng

Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc phát triển tổ chức Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội là một vấn đề khó, luôn đặt ra thách thức trong hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên, cần hướng đến chất lượng hoạt động, chú ...