Giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật lúc : 07:50 24/02/2017

Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Ngày 23/2/2016, Tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đóng góp xây dựng Đề án Trung ương 6.


Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn đã nêu bật những mục đích, yêu cầu của Đề án, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đánh giá toàn diện và sâu sắc việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; về việc thực hiện chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ nhiệm kỳ Đại hội IX của Đảng đến nay. Trên cơ sở đó, đồng chí Bùi Thanh Sơn đã yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị bám sát mục đích, yêu cầu của Trung ương, tập trung nghiên cứu, phân tích những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng như trong xây dựng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế được giao của Bộ Ngoại giao; thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để từ đó đề xuất một số giải pháp và định hướng đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung và của Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các đại biểu nhất trí đánh giá cao những thành tựu, kết quả ngành Ngoại giao đạt được trong những năm vừa qua, nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường vai trò và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mà cụ thể là của Ban Cán sự Đảng Bộ, Đảng ủy Bộ đối với mọi hoạt động của Bộ Ngoại giao, coi đây là yếu tố quyết định bảo đảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Các ý kiến cũng tập trung nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan của mặt tồn tại này và kiến nghị một số giải pháp mang tính chất định hướng, phù hợp với những đặc thù công tác của Bộ Ngoại giao và yêu cầu nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao sớm hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết; các đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức quán triệt để toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao hiểu rõ tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối và các văn kiện, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong tình hình mới./.      

 

http://dangcongsan.vn

 
Tin bài liên quan