Giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật lúc : 11:06 17/05/2023

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, sau khi Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 9/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị đến các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngày 29/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 23 cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Ở các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hàng trăm lớp với hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Trường Chính trị tỉnh đưa nội dung Chỉ thị vào chương trình giảng dạy của 53 lớp Trung cấp lý luận chính trị với hàng trăm học viên tham gia nghiên cứu.


Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ sở, các đơn vị đã xác định công tác nghiên cứu lý luận, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của các địa phương, cơ sở. Các cấp ủy đã cụ thể hóa việc vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thành các chương trình, đề tài, đề án sát thực tiễn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Trong 05 năm qua, tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ: “Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị” và Hội thảo trực tuyến:“Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức các hội thảo khoa học cấp tỉnh:“Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI vào cuộc sống”“Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Thừa Thiên Huế”“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng”; “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị”…

Các ban, ngành cấp tỉnh cũng đã triển khai nhiều nội dung, đề tài, đề án quan trọng, như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu triển khai đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế", xây dựng và triển khai chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương"; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu triển khai đề án Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2026; Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu triển khai 05 đề án và 01 đề tài khoa học cấp cơ sở; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã và đang xây dựng 09 đề tài, đề án… 


Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức thành công 17 Hội thảo khoa học, trong đó có 01 hội thảo khoa học cấp bộ, 04 hội thảo khoa học cấp tỉnh và 12 hội thảo khoa học cấp trường. Đã tổ chức 9 cuộc tọa đàm khoa học nghiên cứu sâu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuất bản 15 số Thông tin lý luận thực tiễn với nhiều bài viết vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, vào chương trình giảng dạy của nhà trường…

Các cấp ủy đã chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 23, đặc biệt là đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng về những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW nhằm tiếp tục khẳng định tính đúng đắn và giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường  tổng kết thực tiễn. Chú trọng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ và đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Việc thực hiện Chỉ thị 23 đã góp phần quan trọng định hướng chính trị, tư tưởng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, giúp các cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt trước các tác động của mặt trái cơ chế thị trường đang ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, việc vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cơ sở lý luận để đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng Thị Ly

Tin bài liên quan