Giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật lúc : 08:10 02/03/2017

Thảo luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN và kinh tế tư nhân

Ngày 1-3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương (Hội đồng) tiến hành kỳ họp thứ hai. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng tập trung thảo luận hai Dự thảo Báo cáo tư vấn: "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân".


Phát biểu ý kiến khai mạc kỳ họp, đồng chí Ðinh Thế Huynh đề nghị các thành viên Hội đồng thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện nội dung của hai bản Dự thảo Báo cáo tư vấn, trong đó tập trung sâu vào các vấn đề then chốt, như: Xác định, làm rõ các hạn chế về thể chế cản trở việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; định hướng, giải pháp tháo gỡ những cản trở này để phát triển đất nước nhanh và bền vững; xác định các rào cản đang gây cản trở kinh tế tư nhân phát triển; định hướng, giải pháp tháo gỡ những cản trở để kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Nhiều nhà khoa học đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những đặc điểm của nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế và định hướng xã hội chủ nghĩa; về những khó khăn, trở ngại và những định hướng, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân…

Kết luận kỳ họp, đồng chí Ðinh Thế Huynh đề nghị Thường trực Hội đồng tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý của các nhà khoa học, nhất là tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hiện nay để góp phần chuẩn bị tốt các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội nghị Trung ương 5 sắp tới.

 

http://www.nhandan.com.vn

Tin bài liên quan