Giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật lúc : 14:14 07/03/2019

Kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng ở Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ dự, chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Anh Phong)

Căn cứ Hướng dẫn 72-HD/BTGTW, ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 89-KH/TU ngày 21/11/2018, về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.


Ngày 23/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cho hơn 180 đồng chí là cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng tại điểm cầu tại Hội trường Tỉnh ủy và lần đầu tiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế với 1.532 cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị.

Sau hội nghị ở cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (16/16 cấp ủy) đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo công tác học tập, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 ở cấp mình và cấp cơ sở. Tính đến cuối tháng 02/2019 có 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cùng cấp với tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập đạt 96%. Đối với cấp cơ sở, đến nay 96% các chi, đảng bộ hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 90%.

 Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch đã được các cấp ủy đảng quan tâm. Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức, quan điểm về những nội dung cơ bản của Nghị quyết, có liên hệ thực tiễn, đồng thời, đề ra những phương hướng, giải pháp của bản thân gắn với chức trách nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới.

Công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cũng như các hoạt động tổ chức học tập, quán triệt được quan tâm thực hiện tốt. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch, tăng cường các chuyên mục tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) trong toàn Đảng bộ và xã hội.

Nhìn chung, việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế đã được các đơn vị trong tỉnh triển khai khá nghiêm túc. Việc tổ chức ở cấp cơ sở cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng và các nội dung theo yêu cầu đã đề ra. Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, phấn khởi, sự đồng thuận và kỳ vọng vào việc triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8. Qua đó, góp phần quan trọng để đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố Huế

Để việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng đạt kết quả tốt, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần chú trọng triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Ban thường vụ cấp ủy đảng các cấp xác định đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần đưa các chủ trương, quyết sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Các cấp ủy đảng chú trọng rà soát lại việc tổ chức, triển khai nghiên cứu, học tập các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 nghị (khóa XII) ở địa phương, đơn vị mình. Phải bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên đều được học tập, nghiên cứu và nắm vững những nội dung cơ bản nghị quyết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng định hướng; đồng thời, giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 Khóa (XII) của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc tuyên truyền cần gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương và của Tỉnh ủy. Trong đó, cần chú trọng việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng mới được ban hành ./.

Nguyễn Thị Hường

Tin bài liên quan