Giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật lúc : 16:46 23/07/2021

KẾT QUẢ công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid- 19 kéo dài, diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng phần nào đến việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, mở lớp giáo dục lý luận chính trị nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác giáo dục lý luận chính trị được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, nội dung và đạt được những kết quả quan trọng.


 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức tốt Hội nghị cán bộ chủ chốt các cấp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;  Hội nghị quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề 2021 bằng hình thức trực tuyến kết nối đường truyền từ Trung ương đến các điểm cầu trong tỉnh.

 Công tác giáo dục lý luận chính trị ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị đã tổ chức nhiều lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Các đơn vị đã triển khai thực hiện việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy duy trì tham mưu tốt việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các lớp học chuyên đề, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; Bồi dưỡng kết nạp Đảng, Bồi dưỡng đảng viên mới ... cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, sinh viên ở đơn vị mình, cụ thể đã mở được 24 lớp với 3.442 học viên. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế và các trung tâm chính trị cấp huyện đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực, đã mở được 54 lớp với 4.325 lượt người tham dự.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, giảng dạy về lý luận chính trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, Trường tổ chức đào tạo và bồi dưỡng: 01 Lớp Cao cấp LLCT với 60 đồng chí (năm học 2019-2021); 14 lớp TCCT-HC với 967 học viên (năm học 2020-2021); 02 lớp TCCT-HC với 160 học viên (khai giảng tháng 4/2021) và 06 lớp bồi dưỡng chuyên viên và chuyên viên chính với 542 học viên.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2021, các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra. Công tác tổ chức mở lớp ngày càng đi vào nề nếp, số lượng lớp và số lượng học viên cơ bản đảm bảo. Chất lượng, hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng không ngừng được nâng cao. Trong quá trình triển khai mở lớp, các đơn vị đã chú trọng đến các loại chương trình bồi dưỡng sát với yêu cầu thực tiễn và chức danh công tác của cán bộ, đảng viên do đó, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao.

 Nguyễn Thị Hường

 

Tin bài liên quan