Giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật lúc : 07:54 06/01/2017

Hương Trà: Triển khai công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và hoạt động báo cáo viên năm 2017

Thị ủy Hương Trà vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và hoạt động báo cáo viên năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.


Năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, hoạt động tuyên truyền của đội ngũ Báo cáo viên thị xã đã chuyển tải kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông báo tình hình thời sự trong nước, khu vực, thế giới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thị xã... đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhất là, sau sự cố môi trường biển, đội ngũ Báo cáo viên đã bám sát địa bàn cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, tham gia tuyên truyền, ổn định tình hình trong nhân dân. Qua đó, đã cổ vũ và động viên các phong trào học tập, lao động, sản xuất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.

Về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, trong năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã mở 57 lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho 5.321 học viên. Ngoài ra còn phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy và Liên đoàn Lao động thị xã mở 5 lớp học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho 519 cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Thị ủy Hương Trà đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động báo cáo viên năm 2017. Trong đó, tiếp tục quán triệt, phổ biến các Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền và quán triệt sâu rộng các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong nước, khu vực và quốc tế cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

www.thuathienhue.gov.vn

Tin bài liên quan