Giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật lúc : 17:33 19/05/2023

Hội thảo khoa học Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn

Kỷ niệm 175 năm Ngày ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, với mục đích nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học và thực tiễn của tác phẩm, sáng ngày 17/5/2023 Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn". Đồng chí Nguyễn Thị Châu, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Hội thảo.


Cách đây 175 năm, ngày 24/2/1848 bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác và F. Engels soạn thảo theo sự ủy nhiệm của Đồng minh những người cộng sản lần đầu tiên được công bố tại London (Anh). Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đánh dấu bước ngoặt chuyển biến căn bản của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học. Từ đây, phong trào vô sản trên thế giới có lý luận tiên phong và cương lĩnh cách mạng soi đường, vượt qua giai đoạn tự phát và bước vào giai đoạn tự giác trong cuộc đấu tranh nhằm phá bỏ xiềng xích và mọi sự áp bức, bóc lột, bất công trong chế độ tư bản chủ nghĩa.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, những tư tưởng khoa học và cách mạng trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã nhanh chóng thâm nhập vào giai cấp vô sản và lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân lao động, trở thành lực lượng vật chất có sức mạnh to lớn, tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của cách mạng thế giới, thúc đẩy lịch sử nhân loại phát triển theo chiều hướng khách quan là hướng đến xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, nhân văn và nhân đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản đồng thời là nhà yêu nước vĩ đại, Người là một mẫu mực về sự trung thành và áp dụng một cách sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn vào những điều kiện lịch sử của các nước thuộc địa, của phương Đông và của Việt Nam. Vận dụng nguyên lý Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra con đường duy nhất đúng đắn cho cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chính cương vắn tắt do Người soạn thảo đã xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là "chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản". Chính đường lối đúng đắn, sáng tạo trong Chính cương vắn tắt là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đảng ta một lần nữa chỉ rõ: "Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn". Điều này một lần nữa khẳng định, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, những nguyên lý cơ bản theo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước với những luận điệu xuyên tạc. Việc tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, làm rõ hơn nữa những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 27 tham luận của các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên. Đây là những bài viết thể hiện tinh thần nghiêm túc, khoa học, thể hiện phương pháp tiếp cận đa chiều trên quan điểm hệ thống, toàn diện, lịch sử cụ thể, có ý nghĩa tư tưởng chính trị cao, có hàm lượng khoa học sâu sắc, phản ánh thực tiễn đa dạng, phong phú trên nhiều bình diện từ lý luận đến thực tiễn.

Tại hội thảo, các đồng chí đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ thêm về những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để đề ra nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phản bác; những kết quả qua việc vận dụng và phát triển giá trị Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị dẫn dắt của tư tưởng tác phẩm đối với sự nghiệp đổi mới đất nước cũng như sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Đồng Thị Ly

Tin bài liên quan