Giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật lúc : 11:29 11/11/2021

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2021


Triển khai Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, trong năm 2021, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa tỉnh tiếp tục được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác biên soạn lịch sử của đơn vị mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo biên soạn công trình Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, tập IV (2001 - 2020) và đã tổ chức Hội thảo khoa học lần 1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng Đề án “Nghiên cứu, biên soạn tổng kết các công trình Lịch sử Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025” với 30 công trình, trong đó có đề án biên soạn mới các công trình lịch sử Quân sự cấp tỉnh; các công trình bổ sung tái bản; Lịch sử Đảng bộ Quân sự cấp huyện, thị xã, thành phố; bổ sung các công trình Lịch sử lực lược vũ trang các huyện, thị xã, thành phố. Công an tỉnh triển khai công trình “Biên niên lịch sử của lực lượng tham mưu Công an tỉnh giai đoạn 1946 - 1986”. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã ra mắt bộ sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 - 2020” vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Đây là công trình nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên những hiểu biết về lịch sử, về truyền thống hào hùng của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở cấp huyện và tương đương đã hoàn thành việc biên soạn lịch sử các đảng bộ đảm bảo 100%. Trong đó: Thị ủy Hương Trà đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ tập I giai đoạn 1930 - 1975 và tập II giai đoạn 1975 - 2005; Huyện ủy Phú Lộc đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện tập I giai đoạn 1930 - 1975 và tập II giai đoạn 1975 - 2005; Huyện ủy Quảng Điền đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2005; Huyện ủy Phú Vang đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2015; Huyện ủy Phong Điền đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 1995, biên soạn bổ sung, tái bản lần I giai đoạn 1930 - 2017; Huyện ủy A Lưới đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 - 2015; Huyện ủy Nam Đông đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 - 2000, hiện đang biên soạn, bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2000 - 2020; Thị ủy Hương Thủy đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ tập I giai đoạn 1937 - 1975 và tập II giai đoạn 1975 - 2005; Thành phố Huế đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ thành phố giai đoạn 1930 - 2000 và từ 1975 - nay.

Ở cấp xã, phường, thị trấn, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng tiếp tục được các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Thị xã Hương Thủy và Thị xã Hương Trà đảm bảo 100% đơn vị đã hoàn thành công tác biên soạn. Huyện Phong Điền: 15/16 xã đã xuất bản, 01 xã đang biên soạn. Huyện Phú Vang: đã có 12/14 xã đã xuất bản, 2 xã đang biên soạn. Huyện Quảng Điền: 6/10 xã đã xuất bản, 4 xã đang biên soạn. Huyện Phú Lộc: có 13/17 xã đã xuất bản, 4 xã đã tổ chức hội thảo khoa học. Huyện A Lưới: có 2/21 xã đã xuất bản, 7 xã chuẩn bị in ấn phát hành, 2 xã đang thẩm định, 6 xã đã hoàn thành bản thảo, 4 xã đã thu thập tư liệu. Huyện Nam Đông: có 2/10 xã đã xuất bản, 8 xã đang biên soạn và chuẩn bị in ấn, phát hành. Thành phố Huế: có 16/36 xã, phường đã hoàn thành công tác biên soạn; 1 đơn vị đã hoàn thành tập 1 (giai đoạn 1930 - 1975), 14 đơn vị đang biên soạn và 5 đơn vị chưa có kế hoạch triển khai. Hiện nay, các đơn vị đang tích cực triển khai và dự kiến sẽ có nhiều công trình được xuất bản trong thời gian tới.

 Ngoài công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ cấp mình, các đơn vị cũng đã chú trọng làm tốt công tác sưu tầm, khai thác bổ sung tư liệu lịch sử; bảo quản, lưu trữ tư liệu lịch sử. Có kế hoạch nghiên cứu chuyên đề nhằm góp phần bổ sung những sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ địa phương. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương, đất nước nhằm góp phần tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta.

Đồng Thị Ly

 

Tin bài liên quan