Giáo dục lý luận chính trị

Quảng Điền: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Sáng ngày 07/8, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy.

Một vài suy nghĩ về công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay
Với kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ làm công tác tư tưởng của Đảng, đồng chí Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử ...

Hương Trà: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Chiều ngày 05/8, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy

Nam Đông: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày 01/8, Huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính ...

Quốc tế cộng sản đối với phong trào cách mạng ở các nước Đông Âu - vai trò và bài học kinh nghiệm
Trong lịch sử phong trào cộng sản quốc tế, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) có vị trí, vai trò to lớn. Ngay khi ra đời, Quốc tế Cộng sản đã có những ảnh hưởng to lớn với phong trào cách mạng ở các nước Đông Âu. Những ảnh hưởng đó diễn ra trên nhiều phương diện: thúc đẩy sự ra đời ...

Kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Từ năm 2003 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức triển khai thực hiện. ...

Một số kết quả hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong 6 tháng đầu năm 2019
Trên cơ sở kế hoạch mở lớp đã được cấp ủy phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, các TTBDCT cấp huyện đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực, đã mở được 100 lớp với 12.260 lượt người tham dự. Trong đó: Bồi dưỡng kết nạp Đảng 19 lớp ...

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay(*)
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới toàn diện và đồng bộ từ nhận thức, quy trình, nội ...

Trách nhiệm nêu gương trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài viết tập trung làm rõ trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu gương có ý nghĩa rất quan trọng trong nâng cao đạo đức cách mạng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, ...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (*)
Từ vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ, nguồn lực con người, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 02-NQ/HNTW, ngày 24-12-1996, “Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm ...