Giáo dục lý luận chính trị

Công tác giáo dục lý luận chính trị phải đổi mới và sáng tạo không ngừng
Hội thi Chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện qua 10 năm thực hiện Quyết định 185 của Ban Bí thư
Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh được thành lập theo Quyết định 100-QĐ/TW, ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) và Thông báo 98-TB/TV, ngày 03/9/1996 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về việc thành lập trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và ...

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
So với thời của C.Mác hơn một thế kỷ trước, mặc dù điều kiện lịch sử, bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề căn bản mà ngày nay chúng ta phải đối mặt đã thay đổi, song điều đó hoàn toàn không làm lay chuyển sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc
Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chữa “bệnh thành tích” trong công tác xây dựng Đảng
“Mắc bệnh thành tích” là một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên và tổ chức đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. “Mắc bệnh thành tích” trong lĩnh vực nào cũng nguy hiểm nhưng “bệnh thành tích” trong xây dựng Đảng là nguy hiểm hơn cả, vì ...

Xây dựng và phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam
Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nguồn lực con người đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết nêu lên tầm quan trọng của nguồn lực con người và đánh giá thực trạng nguồn lực con người ở nước ...

Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Sáng ngày 08/10/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Thị ủy Hương Thủy đã tổ chức khai giảng Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo nhiệm kỳ 2015 – 2020 (lần 2) cho gần 150 học viên là bí thư, phó bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy và bí thư chi bộ ...

Phòng, chống tham nhũng - Bài học hôm qua, hành động hôm nay

Nhận thức sâu sắc những quan điểm chỉ đạo về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng để tăng cường đoàn kết trong Đảng, trong xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế