Giáo dục lý luận chính trị

Một số nội dung cơ bản về xây dựng văn hóa chính trị
Nhìn vào thành quả lãnh đạo cách mạng nước ta gần một thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất hiện như là một lực lượng tiên phong, sáng suốt, một tập hợp của những chiến sĩ giương cao ngọn cờ đấu tranh cho những giá trị chân chính của con người. Đảng đã chiếm được trái tim và ...

Nghiên cứu sách chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của đảng viên
Ban Bí thư khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng ở nước ta hiện nay
Không gian mạng là môi trường mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng chia sẻ, đăng tải những luận điệu sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đấu tranh phòng, chống các ...

Quan điểm của V.I.Lênin về bình đẳng dân tộc và sự vận dụng, bổ sung, phát triển ở Việt Nam
Bình đẳng dân tộc là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong cương lĩnh dân tộc. V.I.Lênin đã đưa ra nhiều nội dung về bình đẳng dân tộc trong một quốc gia đa tộc người như: bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, bình đẳng trên tất cả mọi lĩnh vực và phải được bảo đảm bằng pháp luật; ...

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 21/02/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh miền Trung.

Kết quả công tác lý luận chính trị năm 2019
Trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tích cực, chủ động trong tham mưu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của cấp ủy đảng các cấp, công tác lý luận chính trị được triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu và các kế ...

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Đổi mới để phát triển
Qua hơn 11 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” (Quyết định 185), các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (gọi tắt là trung tâm) trên toàn quốc đã ...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH TỔ CHỨC HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LẦN THỨ II - NĂM 2019
Sáng ngày 14/11/ 2019, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ II - năm 2019 tại Hội trường lớn của Nhà trường.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức dựa trên khung năng lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức đòi hỏi phải có sự thay đổi từ việc xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Để xác định đúng đối tượng, đúng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần ...

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước
Cách đây 50 năm, tháng 6-1969, tại Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập(1). Đây là chính phủ liên hiệp rộng rãi, nêu cao ngọn cờ của cách mạng miền Nam là độc lập - dân chủ - hòa bình - trung lập, tập hợp các lực ...