Giáo dục lý luận chính trị

Kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Từ năm 2003 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức triển khai thực hiện. ...

Một số kết quả hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong 6 tháng đầu năm 2019
Trên cơ sở kế hoạch mở lớp đã được cấp ủy phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, các TTBDCT cấp huyện đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực, đã mở được 100 lớp với 12.260 lượt người tham dự. Trong đó: Bồi dưỡng kết nạp Đảng 19 lớp ...

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay(*)
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới toàn diện và đồng bộ từ nhận thức, quy trình, nội ...

Trách nhiệm nêu gương trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài viết tập trung làm rõ trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu gương có ý nghĩa rất quan trọng trong nâng cao đạo đức cách mạng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, ...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (*)
Từ vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ, nguồn lực con người, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 02-NQ/HNTW, ngày 24-12-1996, “Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm ...

Giáo dục đạo đức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Trong mọi giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và toàn Đảng cũng như sự thành bại của cách mạng. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi ...

Kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy
Căn cứ Kế hoạch 101-KH/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 18/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để học ...

Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng và quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì, kiên quyết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta
Công cuộc chống tham nhũng hiện nay đã và đang nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, của toàn thể đồng bào ta và sự hợp tác chặt chẽ từ quốc tế. Đó là sức mạnh của cơ chế phòng, chống tham nhũng.

Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc
Để “đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã khẳng định, một trong các yêu cầu tiên quyết đặt ra là toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức nhằm xây ...

Phòng, chống sự tha hóa quyền lực
Quyền lực càng cao, càng tuyệt đối, sẽ tha hóa càng lớn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Sự tha hóa quyền lực, dù lớn hay nhỏ đều gây tác hại cho xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của đảng cầm quyền và sự quản lý của Nhà nước.