Giáo dục lý luận chính trị

Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị
Trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh "...Cần nhận thức sâu sắc hơn, tiếp tục bổ sung, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải ...

Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội trong tình hình mới
Chiều 8/9, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý vào dự thảo báo cáo tổng kết Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội".

Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay
Xây dựng văn hóa chính trị trong điều kiện Đảng cầm quyền, cụ thể là xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là vấn đề quan trọng vừa có ý nghĩa cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng.

Thủ tướng: VPCP phải giúp ‘truyền và giữ lửa’ tinh thần cải cách
Văn phòng Chính phủ (VPCP) phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, hiện đại, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đất nước. VPCP là cơ quan giúp “truyền và giữ lửa” tinh thần cải cách, xây ...

Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng Tháng Tám
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh về tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đây là một điển hình về phát huy sức mạnh nội lực trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định lịch sử
Nói đến đồng chí Lê Khả Phiêu, chúng ta nghĩ về một con người xuất thân từ nông dân, trở thành người chiến sĩ cách mạng, anh Bộ đội Cụ Hồ, trưởng thành trong quân đội từ chiến sĩ đến một vị tướng, rồi giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Ðảng.

Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm
Để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận, ở cấp trung ương có Ban Tuyên giáo Trung ương với tư cách là cơ quan tham mưu và Hội đồng Lý luận Trung ương với tư cách là cơ quan tư vấn. Ban Tuyên giáo có hệ thống tổ chức từ trung ương đến tỉnh, huyện, nhưng ở ...

Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”
Dư luận xã hội (hay công luận) là một hiện tượng đời sống xã hội quen thuộc mà mỗi cá nhân, tổ chức (bao gồm cả quốc gia), trong cuộc sống hàng ngày, thường phải quan tâm và tính toán đến. Những người theo học ở Liên Xô (trước đây) thường sử dụng thuật ngữ “dư luận xã hội” (dịch ...

Phong Điền: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2020
Ngày 22/6/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phong Điền tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2020.

Một số yếu tố tác động đến văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay
Văn hóa chính trị là những giá trị mang tính cốt lõi, là huyết mạch trong mỗi hệ thống chính trị. Đó là tổng thể những giá trị được hình thành trong thực tiễn chính trị, thể hiện nhận thức về chính trị, lý tưởng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay. Để góp ...