Giáo dục lý luận chính trị

Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Sự kiên định về lập trường tư tưởng chính là “ngọn lửa thử vàng” giúp cho mỗi thanh niên luôn kiên trì với sự lựa chọn của dân tộc, có ý thức đóng góp để xây dựng, phát triển đất nước vì khát vọng phồn vinh hạnh phúc, góp sức cùng cả dân tộc đi lên con đường chủ nghĩa xã hội ...

6 điểm đột phá trong Quy định đầu tiên của Ban Bí thư về đào tạo lý luận chính trị
Quy định 57 đã xác định rất rõ về vấn đề đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, gắn công tác đào tạo với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp, quản lý cán bộ…

“Tết trồng cây” nghĩ về sự nghiệp “trồng’’ người
Theo thông lệ và trở thành một phong tục nhân văn, “Tết trồng cây” đã được Bác Hồ phát động từ hơn 60 năm trước. Trồng cây vì trước mắt và lâu dài, nhưng vững chắc hơn nữa cần một sự nghiệp lớn: “Sự nghiệp trồng người”. “Trồng cây” và “trồng người” tuy khác nhau về cách ...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng
Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng là vấn đề cấp thiết nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh của Đảng, tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng của dân tộc, làm sáng tỏ những bài học, những vấn đề lý ...

Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; năm bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cũng là năm ...

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2021

Tinh thần “Chính sách kinh tế mới” trong công cuộc đổi mới với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Đúng 104 năm trước đây, Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại giành thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Kiên định thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa với những hình thức và phương pháp đa dạng, thể hiện tinh ...

KẾT QUẢ công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid- 19 kéo dài, diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng phần nào đến việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, mở lớp giáo dục lý luận chính trị nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban ...

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người cho rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ở mọi thời kỳ, trước bất cứ nhiệm vụ gì, đều phải gắn liền với ...

Phát huy trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Do ...