Giáo dục lý luận chính trị

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định lịch sử
Nói đến đồng chí Lê Khả Phiêu, chúng ta nghĩ về một con người xuất thân từ nông dân, trở thành người chiến sĩ cách mạng, anh Bộ đội Cụ Hồ, trưởng thành trong quân đội từ chiến sĩ đến một vị tướng, rồi giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Ðảng.

Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm
Để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận, ở cấp trung ương có Ban Tuyên giáo Trung ương với tư cách là cơ quan tham mưu và Hội đồng Lý luận Trung ương với tư cách là cơ quan tư vấn. Ban Tuyên giáo có hệ thống tổ chức từ trung ương đến tỉnh, huyện, nhưng ở ...

Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”
Dư luận xã hội (hay công luận) là một hiện tượng đời sống xã hội quen thuộc mà mỗi cá nhân, tổ chức (bao gồm cả quốc gia), trong cuộc sống hàng ngày, thường phải quan tâm và tính toán đến. Những người theo học ở Liên Xô (trước đây) thường sử dụng thuật ngữ “dư luận xã hội” (dịch ...

Phong Điền: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2020
Ngày 22/6/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phong Điền tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2020.

Một số yếu tố tác động đến văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay
Văn hóa chính trị là những giá trị mang tính cốt lõi, là huyết mạch trong mỗi hệ thống chính trị. Đó là tổng thể những giá trị được hình thành trong thực tiễn chính trị, thể hiện nhận thức về chính trị, lý tưởng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay. Để góp ...

Một số nội dung cơ bản về xây dựng văn hóa chính trị
Nhìn vào thành quả lãnh đạo cách mạng nước ta gần một thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất hiện như là một lực lượng tiên phong, sáng suốt, một tập hợp của những chiến sĩ giương cao ngọn cờ đấu tranh cho những giá trị chân chính của con người. Đảng đã chiếm được trái tim và ...

Nghiên cứu sách chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của đảng viên
Ban Bí thư khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng ở nước ta hiện nay
Không gian mạng là môi trường mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng chia sẻ, đăng tải những luận điệu sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đấu tranh phòng, chống các ...

Quan điểm của V.I.Lênin về bình đẳng dân tộc và sự vận dụng, bổ sung, phát triển ở Việt Nam
Bình đẳng dân tộc là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong cương lĩnh dân tộc. V.I.Lênin đã đưa ra nhiều nội dung về bình đẳng dân tộc trong một quốc gia đa tộc người như: bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, bình đẳng trên tất cả mọi lĩnh vực và phải được bảo đảm bằng pháp luật; ...

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 21/02/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh miền Trung.