Giáo dục lý luận chính trị

Cán bộ, đảng viên không chỉ thượng tôn pháp luật, mà còn phải đi đầu đưa pháp luật đến với nhân dân

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ (CTCB) là vấn đề được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đặc biệt quan tâm khi đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng ...

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp chiến lược
Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những năng lực và kỹ năng vốn phải có của người cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cần phải được rèn ...

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh vòng chung khảo
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời, chuẩn bị cho Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào tháng 8 năm 2018 ...

Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á vừa ra đời đã phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, chống thù trong giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII bàn về vấn đề rất quan trọng và thiết thực nhưng đồng thời cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Do đó, ngay từ quá trình chuẩn bị đến khi Nghị quyết được ban hành đã luôn ...

Những kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ...

Bàn thêm về nguyên nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và giải pháp phòng, chống
Trải qua các thời kỳ cách mạng, chưa bao giờ Đảng ta phải đối mặt với nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phức tạp, nguy hiểm như hiện nay, là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong xây ...

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Nhận rõ hơn nữa quan điểm và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược của Đảng ta
Trong Văn kiện Đại hội XII, khi đánh giá về công tác cán bộ trong những năm vừa qua Đảng ta nhận định: “... Việc thực hiện chính sách cán bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm” (1); tuy nhiên, “chúng ta lại chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, tư ...