Giáo dục lý luận chính trị

Khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng, chiều 24-7, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào đã bắt đầu diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản ...

30 học viên được bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở
Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp sở do Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại Huế tổ chức sáng 18/7, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, ...

Cán bộ, đảng viên không chỉ thượng tôn pháp luật, mà còn phải đi đầu đưa pháp luật đến với nhân dân

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ (CTCB) là vấn đề được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đặc biệt quan tâm khi đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng ...

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp chiến lược
Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những năng lực và kỹ năng vốn phải có của người cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cần phải được rèn ...

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh vòng chung khảo
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời, chuẩn bị cho Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào tháng 8 năm 2018 ...

Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á vừa ra đời đã phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, chống thù trong giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII bàn về vấn đề rất quan trọng và thiết thực nhưng đồng thời cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Do đó, ngay từ quá trình chuẩn bị đến khi Nghị quyết được ban hành đã luôn ...

Những kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ...

Bàn thêm về nguyên nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và giải pháp phòng, chống
Trải qua các thời kỳ cách mạng, chưa bao giờ Đảng ta phải đối mặt với nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phức tạp, nguy hiểm như hiện nay, là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong xây ...