Giáo dục lý luận chính trị

Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên hiện nay
Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên là vấn đề sống còn đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tìm các giải pháp khắc phục vấn đề này là điều vừa có tính cấp bách, vừa ...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giám sát Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phong Điền về việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư
Ngày 13/9/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Đoàn giám sát đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phong Điền về việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành ...

Giám sát kết quả thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Huế
Ngày 14/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Đoàn giám sát với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố. Đồng chí Lê Xuân Hiền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong những tình huống khó khăn, phức tạp
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, từ lâu nhân dân đã lưu truyền câu thành ngữ nói lên vai trò, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong cuộc sống. Tuy nhiên, dưới tác động của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên lại xao nhãng phẩm cách đó, sa ...

Những nhân tố bảo đảm sự thống nhất bền vững trong Đảng

Vai trò của Nhà nước trong hội nhập quốc tế của Việt Nam
Phát huy vai trò Nhà nước nhằm tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là một đòi hỏi khách quan, xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong một thế giới luôn vận động và biến đổi nhanh ...

Thách thức trong kiến tạo hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay
Văn hóa Việt Nam là thành quả của quá trình lao động sáng tạo, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử, hình thành nên bản sắc văn hóa độc đáo, kết tinh thành hệ giá trị cao đẹp. Hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế đã mang lại nhiều cơ hội để tạo dựng ...

Tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa Mác và ý nghĩa thời đại
Chủ nghĩa Mác ra đời là một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng nhân loại, nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của sự phát triển xã hội. Chủ nghĩa Mác là khoa học để làm cách mạng, có sự thống nhất hữu cơ, nội tại giữa khoa học và cách mạng, cách mạng và khoa học. Nhờ đó, học ...

Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc nhằm xây dựng nhân cách mới cho con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Việc nêu cao những tấm gương đạo đức cao đẹp trong lịch sử để mọi người noi theo là vấn đề có ý nghĩa quan trọng của quá trình kế thừa và đổi mới hệ giá trị truyền thống dân tộc, trong đó tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức trong sáng tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ...

Tự rèn luyện để giữ mình
“Bước ngắn” nguy hiểm là hình ảnh từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII vào tháng 10-2016 để cảnh báo hiện tượng một số cán bộ từ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", ...