Giáo dục lý luận chính trị

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang vàng chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam; ...

Tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022
Ngày 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Đồng chí Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 140 điểm cầu trong cả ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam
Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với thế giới, nhất là với nhân dân các nước bị áp bức, khao khát phá xiềng nô lệ, ...

Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Sự kiên định về lập trường tư tưởng chính là “ngọn lửa thử vàng” giúp cho mỗi thanh niên luôn kiên trì với sự lựa chọn của dân tộc, có ý thức đóng góp để xây dựng, phát triển đất nước vì khát vọng phồn vinh hạnh phúc, góp sức cùng cả dân tộc đi lên con đường chủ nghĩa xã hội ...

6 điểm đột phá trong Quy định đầu tiên của Ban Bí thư về đào tạo lý luận chính trị
Quy định 57 đã xác định rất rõ về vấn đề đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, gắn công tác đào tạo với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp, quản lý cán bộ…

“Tết trồng cây” nghĩ về sự nghiệp “trồng’’ người
Theo thông lệ và trở thành một phong tục nhân văn, “Tết trồng cây” đã được Bác Hồ phát động từ hơn 60 năm trước. Trồng cây vì trước mắt và lâu dài, nhưng vững chắc hơn nữa cần một sự nghiệp lớn: “Sự nghiệp trồng người”. “Trồng cây” và “trồng người” tuy khác nhau về cách ...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng
Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng là vấn đề cấp thiết nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh của Đảng, tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng của dân tộc, làm sáng tỏ những bài học, những vấn đề lý ...

Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; năm bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cũng là năm ...

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2021

Tinh thần “Chính sách kinh tế mới” trong công cuộc đổi mới với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Đúng 104 năm trước đây, Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại giành thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Kiên định thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa với những hình thức và phương pháp đa dạng, thể hiện tinh ...