Giáo dục lý luận chính trị

Từ khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Trần Phú đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay
Là Tổng Bí thư đầu tiên, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta di sản tinh thần quý báu, tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Sự nghiệp vẻ vang của ...

Ăngghen bàn về chủ nghĩa xã hội pháp quyền
Sau khi hai tác phẩm kinh điển “Tinh thần pháp luật” của Montesquieu và “Bàn về khế ước xã hội” của Rousseau chuyển bị về mặt lý luận cho Cách mạng dân chủ tư sản Pháp ra đời người ta thường nói đến thuộc tính pháp quyền gắn liền với nền dân chủ tư sản, người ta nói đến nhà ...

Phát triển tổ chức cơ sở đảng với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân
Khái niệm tổ chức cơ sở đảng được gọi chung cho tất cả Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở tùy thuộc vào số lượng đảng viên và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị cơ sở. Thời gian qua, nội dung phát triển tổ chức cơ sở đảng với vai trò là hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng ...

Chủ động đối phó với những thách thức từ an ninh phi truyền thống
Đối phó với những thách thức từ an ninh phi truyền thống hiện nay vừa là yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc, vừa là điều kiện quan trọng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ, giữ vững ...

Hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023
Chiều 9/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình khai trương hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet và giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực ...

Xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng
Năm nay, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023) trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức mới xuất hiện gay gắt, nặng nề hơn, đến nhanh hơn so với những dự báo.

Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Toàn văn Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng số 448 từ, song hàm chứa một tư tưởng lớn về thi đua yêu nước. Văn bản với những lời ngắn, câu gọn mà vẫn bao quát đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia thi đua. Hơn thế, lời hiệu triệu ...

Hội thảo khoa học Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn
Kỷ niệm 175 năm Ngày ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, với mục đích nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học và thực tiễn của tác phẩm, sáng ngày 17/5/2023 Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng ...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, sau khi Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 9/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên ...

Công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội: Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
Cách đây 69 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954) không chỉ mở đầu sự sụp đổ ...