Chuyên đề  » Nghiên cứu - Trao đổi

Những nhân tố cần tính đến trong hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế
Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam ngày càng tích cực và chủ động hội nhập quốc tế với vị thế và vai trò ngày càng gia tăng ở khu vực và trên thế giới. Chính sách đối ngoại của Việt ...

Bài học lớn về “mẫu số chung” toàn dân tộc
Tròn 74 năm trước, vào chiều 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát huy tinh thần cách mạng Tháng Tám, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Qua 74 năm, những bài học kinh nghiệm quý báu của cuộc cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn tạo nên sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành thắng lợi, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay
Vấn đề phát triển đồng bộ và gắn kết chặt chẽ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ luôn được các nước trên thế giới quan tâm khi hoạch định chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc ...

Hệ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo ở Việt Nam hiện nay
Việc xây dựng hệ tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo trong quá trình đào tạo ở nước ta hiện nay vừa có tính lý luận, vừa là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn đang đặt ra.

Ý nghĩa và những bài học lịch sử
Cách đây đúng 65 năm, vào ngày 21-7-1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Ðông Dương kết thúc, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam được ký kết, ghi mốc son quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc ta trong thế kỷ XX, đánh dấu thành quả của "trận đánh" lớn ...

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường chính trị cấp tỉnh
Trường chính trị cấp tỉnh có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các trường chính trị cấp tỉnh cần phải được xây dựng một cách ...

Thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Với sự xuất hiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, giai cấp công nhân - chủ thể và là sản phẩm xã hội của nền “đại công nghiệp”, đã trở thành luận chứng thực tiễn cho phát hiện lý luận vĩ đại của C. Mác về “sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”. ...

Về định hướng và giải pháp góp phần hoàn thiện lý luận về dân tộc ở nước ta (*)
Vấn đề dân tộc từ lâu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới lãnh đạo, cầm quyền của các quốc gia - dân tộc, sự tìm tòi, khảo cứu của giới học giả, nhà nghiên cứu. Trong nghiên cứu về dân tộc, nhất là nghiên cứu lý luận về dân tộc, đang còn nhiều ý kiến khác nhau, tập trung vào ...

Đặc điểm và định hướng giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Nghiên cứu khuôn mẫu, xu hướng biến đổi, sự kế thừa và tiếp nhận những giá trị mới, những thách thức và cơ hội về xây dựng giá trị gia đình trong bối cảnh mới đem đến kết quả định vị được một số giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số khuyến nghị ...