Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 08:11 01/03/2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn với cách mạng Lào

(Đoàn chủ tịch tại phiên khai mạc Hội thảo, nguồn: nhandan.com)

Ngày 30-8-2017, tại Thủ đô Viên Chăn (Lào), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện KHXH quốc gia Lào tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn với cách mạng Lào”. Đây là Hội thảo khoa học lần thứ 2 giữa 4 cơ quan, tiếp theo thành công của Hội thảo tại Bình Thuận (Việt Nam) vào tháng 6 -2017. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng Báo cáo đề dẫn Hội thảo của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


Những chặng đường vinh quang, những thành tựu to lớn mà cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngày nay gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn. Hai vị lãnh tụ không chỉ để lại cho hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào một sự nghiệp vĩ đại mà còn để lại di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn và tấm gương sáng ngời về đạo đức và phong cách.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất Việt Nam, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Với “79 mùa Xuân”, Hồ Chí Minh đã sống một “cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”. Người là hiện thân của sự kết tinh truyền thống văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa thế giới; là hiện thân của ý chí và khát vọng vươn tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Hồ Chí Minh đã trở thành vĩ nhân của thời đại chúng ta bởi vai trò thúc đẩy của Người đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam và đóng góp vào tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, trong đó có sự phát triển thắng lợi của cách mạng Lào.

Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn - nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào “gắn liền với lịch sử đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng đầy vẻ vang của nhân dân các bộ tộc Lào, đưa nước Lào tiến lên con đường dân chủ nhân dân, xây dựng và bảo vệ nước Lào hòa bình, độc lập và phồn vinh”(1)

Từ khi tham gia cách mạng cho đến khi trở thành người đứng đầu Đảng, Chính phủ và Nhà nước Lào, đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn đã cống hiến toàn bộ tài năng, trí lực của mình cho sự nghiệp cách mạng Lào, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi thử thách, khó khăn, giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân các bộ tộc Lào trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới của đất nước Lào ngày nay.

Lịch sử cách mạng Lào, lịch sử Đảng Nhân dân cách mạng Lào mãi khắc ghi và khẳng định, đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn là một nhà lãnh đạo tài năng và đức độ, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân các bộ tộc Lào; người bạn gần gũi, chí thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thời gian càng lùi xa, thế giới có nhiều đổi thay, nhưng tầm vóc, giá trị và sự tỏa sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn với cách mạng Lào, cùng sự nghiệp và tấm gương ngời sáng của hai vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta là không hề thay đổi. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và di sản tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn mãi mãi soi đường cho hai dân tộc Việt Nam và Lào đi đến tương lai tươi sáng.

Hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức hôm nay là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn, đồng thời để nhận thức sâu sắc hơn những giá trị trong di sản tư tưởng mà hai vị lãnh tụ kính yêu đã để lại cho hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào.

Với tinh thần đó, Hội thảo tập trung đi sâu, làm sáng rõ hơn nữa ba nhóm vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, khẳng định trên thực tế chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; luận giải, làm sáng tỏ và khẳng định tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Lào

Tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn đều là sự bắt nguồn từ truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc, kết tụ tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Hai quốc gia dân tộc Việt Nam và Lào có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên; hai dân tộc có chung mục tiêu song trùng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đều có chung sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Do vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn có nhiều điểm tương đồng và hình thành, phát triển trên mảnh đất hiện thực hai nước và đơm hoa kết trái thành thắng lợi lịch sử ở mỗi nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn chính là sự kết hợp và vận dụng sáng tạo học thuyết cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, gắn với phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân hai nước, phù hợp với bối cảnh thời đại và thực tiễn lịch sử của mỗi nước trong việc giải quyết thành công những vấn đề căn bản của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong khi tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Đặc trưng của tư tưởng Hồ Chí Minh là luôn thống nhất lý luận với thực tiễn; thống nhất giữa đạo đức và phong cách. Đó là quan điểm và tấm gương về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương sáng về đạo đức cách mạng.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng của Người mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi.

Đối với cách mạng Lào, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn đã để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào di sản hết sức quý giá, to lớn, sâu sắc và toàn diện. Đó là tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn.

Tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong điều kiện cụ thể của đất nước Lào, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của các bộ tộc Lào, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là những quan điểm sáng tạo về đường lối và phương pháp cách mạng, về chiến lược và sách lược cách mạng, về tập hợp và tổ chức lực lượng cách mạng, về chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hóa, đạo đức, nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn đã giải quyết đúng đắn, sáng tạo và thành công các vấn đề trọng yếu của cách mạng Lào: xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào đấu tranh giành độc lập dân tộc thắng lợi; xây dựng nền dân chủ nhân dân; hoạch định đường lối đổi mới, phát triển hiện nay của đất nước Lào theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những người cộng sản và nhân dân các bộ tộc Lào có thể tìm thấy tính cách mạng và sáng tạo của tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn trên nhiều vấn đề, trước hết thể hiện trong việc xác định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng phát triển và tôi luyện họ trong lò lửa đấu tranh; ra sức phát triển và củng cố Đảng ngày càng vững mạnh, bảo vệ và tăng cường đoàn kết nội bộ để Đảng đủ khả năng làm tròn sứ mệnh lịch sử mà Tổ quốc và nhân dân Lào đã giao phó. Đây là một cống hiến nổi bật của đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn đối với sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản ở Lào.

Đó là quan điểm về vai trò, vị trí của quần chúng nhân dân, coi nhân dân là nhân tố tạo nên thắng lợi của cách mạng. Đảng phải ra sức tập hợp, tổ chức, huy động được sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng Cayxỏn Phômvihản còn biểu hiện sống động trong đường lối, chính sách, phương pháp lãnh đạo tổ chức xây dựng lực lượng cho cách mạng Lào và liên minh chiến đấu Lào - Việt cũng như xây dựng tình đoàn kết quốc tế.

Bước vào sự nghiệp đổi mới đất nước, đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn đã nêu lên hệ quan điểm đổi mới đồng bộ, toàn diện, có nguyên tắc, từng bước vững chắc, không nóng vội, chủ quan, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác quốc tế. Điều đó cho thấy, tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn rất sống động, luôn đồng hành và phát triển cùng với tiến trình lịch sử của cách mạng Lào. Vì vậy, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Nhân dân cách mạng Lào nhấn mạnh: “kiên định và kiên quyết thực hiện đường lối đổi mới toàn diện có tính nguyên tắc do Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn đề xướng trở thành hiện thực, tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống dân chủ nhân dân nhằm đạt tới mục tiêu xây dựng nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng”(2); khẳng định tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Lào, vẫn luôn là ngọn cờ dẫn dắt, soi đường, kim chỉ nam cho cách mạng Lào vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi mới.

Thứ hai, tiếp tục đánh giá toàn diện, sâu sắc tầm vóc, vai trò, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn đối với công cuộc đổi mới ngày nay ở mỗi nước

Thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào đã kiểm nghiệm và xác nhận, tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn đã thật sự trở thành nguồn sống và sức mạnh cho hai Đảng, hai dân tộc chúng ta, tiếp tục dẫn dắt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào trên hành trình xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, hai nước đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng ở từng nước. Sự nghiệp đổi mới của mỗi nước đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, hai nước đều khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới. 

Tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế của mỗi nước diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Hai nước đang đứng trước nhiều vận hội phát triển song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hiện nay là một sự nghiệp vẻ vang song cũng vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài. Sự nghiệp đó đòi hỏi hai Đảng và nhân dân hai nước phải kiên định mục tiêu, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn cùng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã lựa chọn, được thực tiễn lịch sử phong phú hai nước kiểm nghiệm là đúng đắn, hợp quy luật; đồng thời phải có một quyết tâm chính trị rất cao và phải rất sáng tạo trong cả tư duy và hành động.

Trong bối cảnh mới, hai Đảng đều khẳng định tầm vóc, giá trị khoa học, cách mạng của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn, tiếp tụcgiương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh và Cayxỏn Phômvihẳn, đều tìm thấy tư tưởng đổi mới và phát triển trong di sản tư tưởng của hai vị lãnh tụ kính yêu để vận dụng sáng tạo vào việc giải quyết những vấn đề quan trọng, bức thiết của cách mạng mỗi nước.

Đối với cách mạng Việt Nam, sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, những biến chuyển trên thế giới ngày càng nhanh chóng, phức tạp và khó lường, các vấn đề mới đặt ra ngày càng nhiều, to lớn và bức thiết, đòi hỏi cần phải được giải đáp, thì việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước càng trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết đó.

Đối với cách mạng Lào, trong tình hình hiện nay, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của sự nghiệp đổi mới, một yêu cầu quan trọng và cấp thiết đặt ra là phải coi trọng nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn, đi sâu nghiên cứu về Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn trên bình diện nhà tư tưởng, lý luận. Vì vậy, việc nghiên cứu tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn cần được tiến hành trên cơ sở khoa học, nhằm làm sáng rõ hơn nữa cả cơ sở lý luận và thực tiễn, cả nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng vào đời sống đất nước Lào hiện nay, tương xứng với tầm vóc của tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn.

Thứ ba, tiếp tục giữ gìn, phát huy và nâng tầm quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn, phù hợp bối cảnh mới của thời đại và điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của hai đất nước chúng ta

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mêkông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là quan hệ đặc biệt, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn kiến tạo, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đem lại độc lập, tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho hai dân tộc. Đó là mối quan hệ thể hiện những ước vọng tha thiết của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung; xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia; đó là mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững mang tính xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, các chặng đường trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay. Trong trái tim của mỗi người Việt Nam và Lào hôm nay và mai sau mãi mãi khắc sâu lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và lời nói của Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn:mối quan hệ Việt - Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Thực tiễn lịch sử đã minh chứng, sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam và Lào gắn liền và ảnh hưởng lẫn nhau. Cách mạng Lào không thể tách rời sự phối hợp, giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể tách rời sự phối hợp, ủng hộ của cách mạng Lào. Vốn cùng một gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi phát triển thành Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trong điều kiện cụ thể của mỗi nước, hai Đảng đã đảm đương xuất sắc vai trò lãnh đạo cách mạng hai nước và xác lập quan hệ đặc biệt. Đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn đã từng chia sẻ: “Hai Đảng chúng ta rất thực tình với nhau, chúng ta hiểu nhau, có gì nói hết, nói với nhau như trong một nhà. Đây là điều rất đáng mừng. Trên thế giới ít có những đảng hiểu nhau sâu sắc, đoàn kết với nhau chặt chẽ, ruột thịt như hai Đảng của chúng ta. Có thể nói đây là một mẫu mực trong quan hệ giữa các đảng anh em”(3). Mối quan hệ đó ngày càng mở rộng, phát triển và được nâng lên về chất.

Hiện thực lịch sử khách quan đó càng làm sáng tỏ giá trị cao quý của tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cayxỏn Phômvihẳn, cũng như vai trò lãnh đạo của hai Đảng trong việc xây dựng, củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc. Những bài học lịch sử của mối quan hệ mẫu mực ấy vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng thời, càng cho thấy rõ yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào là nhiệm vụ then chốt đối với sự phát triển quan hệ đặc biệt phù hợp bối cảnh mới của thời đại và của hai dân tộc chúng ta.Việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, có ý nghĩa sống còn này không chỉ là bảo vệ một trong những thành quả cách mạng vô cùng quan trọng, mà còn là trách nhiệm chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ trước lịch sử của hai dân tộc.

Tư tưởng và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn là những cống hiến to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người Việt Nam và Lào. Chúng ta nguyện học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn; kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp mà hai vị lãnh tụ đã để lại; tiếp tục làm cho di sản tư tưởng đó thấm sâu và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội Việt Nam và Lào, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, chấn hưng của mỗi nước trên con đường đi tới giàu mạnh, phồn vinh r

_______________________

(1) Báo Nhân dân, ngày 23-11-1992, tr.1.

(2) Dẫn theo báo Nhân dân, số ra ngày 23-11-1992, tr.1.

(3)Trích lược một số ý kiến phát biểu của anh Bảy (đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn) và anh Ba (đồng chí Lê Duẩn) tại cuộc hội đàm giữa hai Trung ương Đảng, 1971. Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

http://lyluanchinhtri.vn

Tin bài liên quan