Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 14:19 19/09/2016

Phú Lộc: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Sáng ngày 16/9, Huyện ủy Phú Lộc đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho lãnh đạo các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc và các ban, ngành đoàn thể trong huyện.


Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011. Qua đó nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là Chỉ thị rất quan trọng của Bộ Chính trị trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ huyện ủy Phú Lộc đề nghị sau hội nghị này, các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc và các ban, ngành đoàn thể trong huyện chủ động triển khai tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền cần phải thường xuyên, liên tục, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, Chi bộ bằng những hành động và việc làm cụ thể. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cần theo phương châm trên trước, dưới sau và trong trước, ngoài sau.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Thường trực Huyện ủy quán triệt Quy định 30 - QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

www.thuathienhue.gov.vn

Tin bài liên quan