Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 09:34 30/08/2019

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là ánh sáng soi đường, là niềm tin tất thắng cho sự nghiệp cách mạng nước ta

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Sáng 28-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019).


Chủ trì và tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, và các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện CTQG Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy một số địa phương cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức trọng thể đúng vào lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, do đó mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, hội thảo là dịp để chúng ta nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa lý luận, vai trò cương lĩnh định hướng của bản Di chúc mà Người để lại cho Đảng và nhân dân ta. Đồng thời, hội thảo cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đã làm được, những thành tựu nổi bật và cả những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa, qua 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng là dịp để tuyên truyền, cổ vũ mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và thực hiện tốt những di huấn của Người, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, để hội thảo đạt ý nghĩa thiết thực và hiệu quả, các báo cáo, tham luận tại hội thảo tập trung, thảo luận làm rõ một số vấn đề: những giá trị lý luận và thực tiễn của Bản Di chúc; những kết quả đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc; đề xuất những việc cần tiếp tục làm để thực hiện tốt Di chúc của Người gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe bảy tham luận được trình bày trực tiếp, và nghiên cứu hơn 60 báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và các nhà khoa học gửi đến, được Ban Tổ chức xuất bản trong cuốn sách Kỷ yếu của hội thảo.

 

Quang cảnh hội thảo.

Kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, theo chủ đề của hội thảo, từ nhiều góc độ khác nhau, các báo cáo, tham luận đã bằng những luận cứ khoa học, tập trung phân tích, làm sâu sắc thêm về tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại và những định hướng chiến lược được thể hiện trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các ý kiến tham luận đều thống nhất khẳng định rằng, sự vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đưa đến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực, cùng những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Đặc biệt, các tham luận đều khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập tới những vấn đề cốt lõi nhất của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, các tham luận cũng khẳng định những chỉ dẫn của Người trong Di chúc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sau 50 năm vẫn mang giá trị thời sự, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều ý kiến luận giải, đó là những định hướng chiến lược về khôi phục kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sau chiến tranh. Những định hướng đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhiều tham luận của các đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước đã cho thấy những kết quả rất ý nghĩa đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại hội thảo cũng đã phân tích, luận giải bên cạnh những thành tựu đạt được, đất nước ta còn nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, cần phải được tập trung, giải quyết, khắc phục, như: Nhiều nơi vẫn còn tình trạng thiếu dân chủ; dân chủ hình thức; một số đảng bộ, chi bộ còn có tình trạng chủ nghĩa cá nhân, mất đoàn kết nội bộ, lợi ích nhóm; tư tưởng cục bộ địa phương còn khá nặng nề, kinh tế phát triển thiếu bền vững; khoảng cách giàu nghèo ngày một gia tăng, dẫn đến sự mâu thuẫn và bức xúc xã hội; nhiều vấn đề cấp thiết cần phải nghiên cứu giải quyết như ô nhiễm môi trường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng với yêu cầu nâng cao đời sống nhân dân; nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn hiện hữu....

Để phát huy những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã đạt được trong 50 năm qua, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, các báo cáo, tham luận cũng nêu ra nhiều bài học và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

50 năm đã qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là ánh sáng soi đường, là niềm tin tất thắng cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là cội nguồn sức mạnh, động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới.

https://www.nhandan.com.vn

 

Tin bài liên quan