Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 15:32 23/09/2021

Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần kết luận 01 của Bộ Chính trị

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta, của Đảng ta và mọi người Việt Nam yêu nước.


Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo và thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Qua đó, đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy; đồng thời, qua đó góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết luận 01 xác định tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định những nội dung cần tập trung triển khai thực hiện, trong đó chú trọng hơn nữa việc làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu.

Là địa phương in đậm dấu ấn tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ở Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được khí thế phấn khởi và tin tưởng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về sự lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân qua quán triệt và triển khai thực hiện đã nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Thông qua việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần tạo được sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội mà các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đề ra.

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục xác định mục tiêu trong công tác xây dựng Đảng là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” với giải pháp trọng tâm là tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  

Với mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, việc triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị càng có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt, trong bối cảnh Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị với nhiệm vụ xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ, phát huy ý chí, tự lực tự cường xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, mang bản sắc văn hóa Huế càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Để góp phần thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Kết luận 01 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh xác định tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Kết luận 01 và chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về những nội dung cơ bản và ý nghĩa cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, quần chúng theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể.

  Các cấp ủy tiếp tục tăng cường nội dung, phương pháp tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tôn vinh giá trị di sản vật thể và phi vật thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người trên đất Huế; kết quả thực hiện việc học và làm theo Bác của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa, đẩy mạnh phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; bồi đắp, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa và con người Huế.

Đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, đào tạo gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời khen thưởng, biểu dương về gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác.

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng rằng trong thời gian tới, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần tạo ra động lực, sức mạnh tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết của Đảng các cấp đã đề ra./.

Nguyễn Ngọc Phương

                                                                                                                                                     

Tin bài liên quan