Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, một hệ thống tư tưởng lý luận, khoa học được trải nghiệm qua thực tiễn cách mạng vĩ đại suốt gần thế kỷ qua của Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, đã được chứng minh sâu sắc, soi sáng cho con đường cách mạng nước ta vượt qua mọi ...

Quảng bá di sản Bác Hồ trên đất Huế
Trên địa bàn tỉnh có 4 di tích về Bác Hồ được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Việc đẩy mạnh quảng bá có vai trò quan trọng trong hành trình tạo ra sức lan tỏa trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn khoa học, hiện thực cách mạng. Người ta thường cho rằng Hồ Chí Minh là một nhà triết học hành động thì cũng có thể nói nhà nhân văn Hồ Chí Minh là một nhà nhân văn hành động - hành động nhằm giải phóng con người.

Noi gương Bác, tự soi, tự sửa
Vì sao cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh, tu thân, tự vượt lên chính mình? Vì đảng viên, cán bộ trong sạch, vững mạnh thì Đảng trong sạch, vững mạnh

Thực hiện tốt nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
ại Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh ...

Công tác tuyên truyền tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo Bác ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”. Thực hiện lời dạy của Bác, trong 5 năm qua, phát huy sức mạnh của ...

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế có hai huyện miền núi (Nam Đông, A Lưới) và 4 huyện, thị xã có xã miền núi (Phú Lộc, Phong Điền, Hương Thủy, Hương Trà) với 46 xã miền núi, trong đó có 34 xã có đồng bào dân tộc thiểu số, như: Cơ Tu, Tà Ôi, Pa Hy, Vân Kiều… với dân số 53.671 người. Trong hai cuộc kháng chiến ...

Tác phẩm “Đường Cách mệnh” với vấn đề giải quyết mối quan hệ dân tộc – giai cấp của cách mạng Việt Nam
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều di sản vô cùng quý báu, một trong những di sản đó là tác phẩm “Đường Cách mệnh”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam
Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với thế giới, nhất là với nhân dân các nước bị áp bức, khao khát phá xiềng nô lệ, ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc phát triển các môn thể thao truyền thống
Thể thao truyền thống là một bộ phận quan trọng trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và có sức ảnh hưởng nhất định trong đời sống tinh thần của nhân dân ta, gắn liền với cuộc sống lao động và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từ ngàn xưa ...