Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên qua việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), trên cơ sở nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để giữ vững, phát huy ...

Học tập và làm theo Bác suốt đời
Từ khi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phát động đến nay, nhiều tập thể, cá nhân thể hiện "tâm nguyện với Bác" bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả.

Tình cảm đối với giai cấp nông dân trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ đã đi xa 45 năm, song giá trị tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống mãi với non sông, đất nước và trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong đó, tư tưởng, tình cảm đối với giai cấp nông dân, đối với nền nông nghiệp nước nhà là một phần tư tưởng lớn bậc nhất ...

Vấn đề đoàn kết trong Di chúc của Bác
Bản Di chúc với những giá trị tuyệt vời đã để lại cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam những bài học quý báu, những định hướng hành động quan trọng trong sự nghiệp cách mạng thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 6 ...

Về “nêu gương” trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(Tạp chí Cộng sản) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân vào hành động yêu nước, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành trong công việc hằng ngày. Có nhiều biện pháp để thúc đẩy ...

Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Theo GS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Lý luận Trung ương, học tập và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2015 cũng có nghĩa là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện cho được quyết tâm chính trị ...

“Bài nói tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi”
Với cán bộ tuyên truyền, Hồ Chí Minh yêu cầu “cán bộ đi làm việc chỗ nào phải học tiếng ở đấy” để có thể gần gũi, lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.