Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xung kích vì cộng đồng
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện A Lưới là 1 trong 18 tập thể tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018, được Tỉnh đoàn tuyên dương tại Hội nghị Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV, năm 2018.

Vận dụng những luận điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, coi đây là một trong những vấn đề then chốt quyết định sự thành bại của cách mạng. Người khẳng định “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(1). Để xây dựng được một đội ngũ cán ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính đảng và ý nghĩa đấu tranh trong văn học cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời nền văn học cách mạng Việt Nam và giúp văn học cách mạng Việt Nam thể hiện đầy đủ các vai trò là người tuyên truyền, người cổ động tập thể với tinh thần chiến đấu, thấm nhuần tính đảng và tính nhân dân.

Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ THƯỜNG XUYÊN ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Học BÁC làm báo

Phong cách nhà báo Hồ Chí Minh
Bác Hồ của chúng ta được Đại hội đồng UNESCO vinh danh là nhà văn hóa kiệt xuất bởi Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, là nhà văn, nhà thơ, nhà ngoại giao, nhà giáo và là một nhà báo. Một nhà báo “chính danh”, là bậc thầy của nền báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lan tỏa tinh thần “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

70 năm “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cách đây 70 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, ...

Thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh