Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay
TCCS - Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân ta là chiến lược lâu dài của Đảng ta, là yếu tố làm nên thắng lợi bền vững cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn ...

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): Nhớ lời Người dặn: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"
(TG)- Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản của văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này, Đảng mới thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng cách mạng, chân chính. Vì vậy, trong Di chúc, ...

Nhận diện bất liêm để "xây" đức liêm
Cần, kiệm, liêm, chính được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bốn bài báo đăng trên báo Cứu quốc tháng 5, 6 năm 1949(1). 70 năm đã qua, tư tưởng Hồ Chí Minh về đức LIÊM vẫn nguyên giá trị.

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc
Chú trọng vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước khi đi xa về cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức ...

Ngụ ngôn chính trị - kiệt tác văn chương của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Một điều rất nên lưu ý là tìm hiểu ngụ ngôn chính trị của Bác Hồ chúng ta phần nào hình dung được quá trình, phương pháp cách mạng tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc một cách rất có chủ ý của Người.

Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủ
Thấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò của nhân dân trong lịch sử: “dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết”; “dân là gốc của nước”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”,v.v.. với Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của ...

Giá trị tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Ngày 3/2/2019, tròn 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu viết tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Càng đọc, càng suy ngẫm về tác phẩm của Bác, càng thấm thía hơn tư tưởng, chiến lược, giá trị nhân văn sâu sắc và niền tin lớn lao của Bác trong giáo dục, rèn ...

Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Nội dung và giá trị
Từ thực tiễn chính trị Việt Nam có thể khẳng định,một trong những nội dung cốt lõi của nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng một nhà nước mà ở đó, nhân dân “là chủ” và có thể “làm chủ”. Điều đó có nghĩa là, mọi quyền lực nhà nước ...

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân
Chiều 17/1, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 - Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư ...

Huế - nơi khởi đầu một hành trình
Năm 2019 là tròn 110 năm Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) tạm biệt Kinh đô Huế lên đường đến phương Nam tìm cách ra nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, tìm con đường cứu nước cho dân tộc.