Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 08:40 13/09/2018

Thị ủy Hương Trà: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X)

Ngày 12/9, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị với cán bộ chủ chốt toàn thị xã để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đồng thời triển khai một số văn bản mới của Trung ương.


Trong 10 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn được Đảng bộ thị xã Hương Trà quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đã tiến hành trên 5.000 cuộc kiểm tra và trên 1.200 cuộc giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Trong đó, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; quy chế làm việc của cấp ủy, công tác cán bộ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nguyên tắc tập trung dân chủ...Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 185 đảng viên. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng bộ Hương Trà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong đó trọng tâm là xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực.

Dịp này, các đại biểu nghe quán triệt một số văn bản mới của Trung ương gồm: Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về " Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030"; Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng" và Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về "chiến lược an ninh mạng quốc gia".

 

 www.thuathienhue.gov.vn
Tin bài liên quan