Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 15:48 17/08/2018

Tình hình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Thực hiện Hướng dẫn 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 22/6/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 74-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện. Ở cấp tỉnh, ngày 29/6/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cho khoảng 340 đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.


Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã sớm xây dựng kế hoạch để chỉ đạo công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp mình và cấp cơ sở. Đến cuối tháng 7/2018 có 18/18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cùng cấp. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập đạt khoảng 95%. Ở cấp cơ sở, tỷ lệ đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt đạt trên 90%.

Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, phấn khởi, sự đồng thuận và kỳ vọng vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua đó, cũng góp phần quan trọng để đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

 

 THÀNH NHÂN

Tin bài liên quan