Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 08:54 10/08/2018

Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Cán bộ các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tham gia học tập Nghị quyết

Sáng 9/8, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII.


Các đại biểu đã được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các đề án đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành.

 

http://baothuathienhue.vn

Tin bài liên quan