Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 09:33 07/08/2018

Phong Điền tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Sáng ngày 3/8, UBND huyện Phong Điền phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên các cơ quan đơn vị huyện.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Quang Cườm - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền truyền đạt, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau khi học tập nghị quyết, các tổ chức, đơn vị cơ sở huyện sẽ triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đưa các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả.

 

  
 
 
HOA ĐÀO
Tin bài liên quan