Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 07:19 28/08/2018

Một số kết quả đạt được qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Trên cơ sở xác định những nội dung Nghị quyết do Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thông qua là những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự đổi mới, phát triển của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 22/6/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU để chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trên toàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc. Đặc biệt, chú trọng việc xây dựng các kế hoạch, đề án, chương trình hành động cụ thể, sát thực với địa phương, cơ sở để triển khai thực hiện.


Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, ngày 29/6/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cho khoảng 340 đồng chí cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quán triệt Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Sau hội nghị ở cấp tỉnh, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã sớm xây dựng kế hoạch để chỉ đạo công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp mình và cấp cơ sở. Đến cuối tháng 7/2018, công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cơ bản hoàn thành. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập đạt trên 95%. Tỷ lệ đảng viên cấp cơ sở tham gia nghiên cứu, quán triệt đạt trên 90%. Một số đơn vị triển khai khá sớm như: Đảng bộ Quân sự tỉnh (kết hợp Hội nghị trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt), các huyện: Nam Đông, Phong Điền, A Lưới, thị xã Hương Trà,… Sau học tập, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, một số đơn vị triển khai tốt như, các đảng bộ: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Phòng Cháy chữa cháy tỉnh, huyện ủy A Lưới, Nam Đông...

Công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung cơ bản của Nghị quyết được quan tâm thực hiện tốt. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch, tăng cường các chuyên mục tuyên truyền sâu rộng nội dung các Nghị quyết gắn với nội dung chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ sở.

Nhìn chung, công tác tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được các đơn vị trong tỉnh triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng và các nội dung theo yêu cầu. Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, phấn khởi và sự đồng thuận vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bám sát Nghị quyết của Trung ương và sự chỉ đạo Tỉnh ủy, hiện nay, các cấp ủy đảng đang triển khai xây dựng các kế hoạch, đề án, chương trình hành động, tích cực thực hiện các bước nhằm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng Thị Ly

Tin bài liên quan