Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 10:29 23/03/2020

Kết quả tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị (khoá XII) đã ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 54). Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn từ nay đến năm 2045.


Nhận sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết 54 đối với sự phát triển của Thừa Thiên Huế, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 136-KH/TU để chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết 54 trên đại bàn toàn tỉnh.

Ngày 13/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến các huyện ủy, thị ủy và Thành ủy Huế để quán triệt, chỉ đạo việc triển khai cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 54, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được cấp ủy đảng các cấp, các địa phương, đơn vị triển khai khá nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian được đề ra. Đến nay, có 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cùng cấp với tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập đạt từ 95% đến 97%. Đối với cấp cơ sở, trên 85% các chi bộ, đảng bộ hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 92%, trong đó các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đạt 98%.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết 54  được cấp ủy đảng các cấp xác định là nhiệm vụ thường xuyên để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ở cấp tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đã luôn chú trọng chỉ đạo và trực tiếp triển khai trong các hội nghị, diễn đàn. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng các nội của Nghị quyết 54 bằng các hình thức đa dạng, phù hợp trong toàn Đảng bộ và xã hội.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 54, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 69-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đã nghiên cứu chuyển tải nội dung của Nghị quyết 54 vào Văn kiện để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI quyết nghị triển khai thực hiện. Các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị đã chỉ đạo đưa các nội dung của Nghị quyết 54 vào Báo cáo Chính trị Đại hội của cấp mình và cơ sở.

Nhìn chung, việc tổ chức học tập, quán triệt cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng và các nội dung theo yêu cầu đã đề ra. Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh. Đặc biệt, đã tạo được luồng sinh khí mới trong tư tưởng, nhận thức và tạo được niềm tin tuyệt đối trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đã khắc phục tình trạng mơ hồ trong thực hiện mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó, thể hiện rõ quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, bứt phá theo đúng quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 54 đã đề ra.

 NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Tin bài liên quan